Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, 6-8 wrzesień 2017r.

Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, 6-8 wrzesień 2017r.

Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, 6-8 wrzesień 2017r.

W dniach 6-8 wrzesień, 2017r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Sympozjum Naukowe „Zasoby genowe roślin użytkowych na rzecz hodowli”, zorganizowane przez Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie. Brało w nim udział szerokie grono naukowców oraz hodowców roślin.

Uczestnicy Sympozjum przedstawili w formie referatów i plakatów wyniki swoich prac podczas trzech sesji plenarnych:

  • Sesja I: „Gromadzenie zasobów genowych” (9 referatów, 14 plakatów),
  • Sesja II: „Charakterystyka zmienności” (7 referatów, 23 plakaty),
  • Sesja III: „Wykorzystanie zasobów genowych” (6 referatów, 12 plakatów).

W sesji II proszony wykład wygłosił dr Andreas Börner, kierownik Programu Zarządzania i Oceny w Banku Genów IPK Gatersleben (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research), który podczas swojego referatu „Plant genetic resources – Conservation and exploitation for research activities” omówił działania niemieckiego banku genów pod kątem zachowania i wykorzystania zasobów genowych.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Dorota Nowosielska (Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych). Pani Nowosielska wygłosiła prezentację nt. Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa oraz Komisji do spraw Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W kolejnym wystąpieniu przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowała bieżące działania krajowe dotyczące zachowania zasobów genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa (działania pozaprogramowe: GOSPOSTRATEG, kształtowanie przestrzeni publicznej; działania programowe: wytyczne MRiRW do przygotowania  Krajowego Planu Działań dla zachowania zasobów genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa po roku 2020).

Następnie dr Dorota Nowosielska wspólnie z Koordynatorem ds. Zasobów Genetycznych Roślin prof. dr hab. Jerzym Czemborem poprowadziła panel dyskusyjny dotyczący Krajowego Planu Działań Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych po 2020 roku. W dyskusji brali udział naukowcy oraz hodowcy, poruszając zagadnienia dotyczące różnych wariantów zapisów, mających znaleźć się w Krajowym Planie Działań.

Program sympozjum

Książka streszczeń

Uroczyste otwarcie Sympozjum

Prezentacje

Sesja posterowa

Panel dyskusyjny

Podziękowania

Wycieczka po Kazimierzu Dolnym; materiały promocyjne

Wykłady:

Sesja I: „Gromadzenie zasobów genowych”

Sesja II: „Charakterystyka zmienności”

Sesja III: „Wykorzystanie zasobów genowych”

 

Plakaty:

Sesja I: „Gromadzenie zasobów genowych”

Sesja II: „Charakterystyka zmienności”

Sesja III: „Wykorzystanie zasobów genowych”