Scientific Symposium „Crop genetic resources for breeding” , 6-8 September 2017

Scientific Symposium „Crop genetic resources for breeding” , 6-8 September 2017

Scientific Symposium „Crop genetic resources for breeding”, 6-8 September 2017

On 6-8 September, 2017 a Scientific Symposium „Crop genetic resources for breeding” was held in Kazimierz Dolny in Poland. It was organized by the The Faculty of Agro-Bioengineering at the University of Life Sciences in Lublin and the National Centre for Plant Genetic Resources of Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute in Radzików.

Participants presented the results of their work in the form of lectures and posters. There were three plenary sessions:

 • Session I: „Collection of genetic resources”
 • Session II: „Characterization of variability”
 • Session III: „Genetic resources exploitation”

Invited speaker Dr. Andreas Börner, head of the Department of Management and Evaluation in IPK Gatersleben Gene Bank took part in the Session II and talked about „Plant genetic resources – Conservation and exploitation for research activities”.

The Symposium was attended by the representative of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Dr Dorota Nowosielska. Dr Nowosielska along with the National Coordinator for Plant Genetic Resources Prof. Jerzy H. Czembor led a discussion pannel on the National Plan for the Conservation of Crop Genetic Resorces after 2020.

Book of abstracts

Lectures:

 • Czembor J. H., Gryziak G., Zaczyński M., Ryjak M., Piechota U. Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Dostatny Denise F., Podyma W., Hodun G. Znaczenie ekspedycji w gromadzeniu zasobów genowych. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Noceń J., Smolińska K., Czembor J. H. Przydatność technologii Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS) w kolekcjach Banku Genów. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Gryziak G., Zaczyński M., Pietrusińska A., Czembor J. H. Wykorzystanie zasobów genowych udostępnianych przez przechowalnię długoterminową KCRZG IHAR-PIB w Radzikowie. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Czembor J. H. Pietrusińska A., Piechota U., Smolińska K. Wykorzystanie w hodowli jęczmienia źródeł odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę karłową. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Majtkowski W. Waloryzacja roślin drzewiastych krótkiej rotacji w kolekcji roślin energetycznych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy. (Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy)
 • Schmidt J. Charakterystyka zmienności wybranych obiektów koniczyny białej zgromadzonych w długoterminowej przechowalni Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. (Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy)
 • Tomaszewski B. Gromadzenie gatunków łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy. (Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy)
 • Święcicki W., Barzyk P. Krajowa Kolekcja Rodzaju Lupinus, Pisum sp., Ornithopus sp. (Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.)
 • Rybiński W. Lędźwian siewny w krajowych zbiorach kolekcyjnych jako perspektywiczna roślina strączkowa. (Instytut Genetyki Roślin PAN)
 • Ukalska J., Kociuba W., Ukalski K. Metody statystyczne do grupowania obiektów kolekcyjnych na przykładzie kolekcji pszenżyta ozimego. (SGGW, UP w Lublinie)
 • Michałowska D. Zasoby genowe ziemniaka i ich wykorzystanie w hodowli. (IHAR-PIB, Oddział w Boninie)
 • Pelc M. Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw, zadanie 1.2 w ramach Programu Wieloletniego MRiRW, IHAR-PIB, realizowane w ZDOO w Lisewie. (COBORU, ZDOO w Lisewie)
 • Depta A., Korbecka-Glinka G., Doroszewska T. Odporność typu va na wirus Y ziemniaka (PVY) w obrębie odmian uprawnych Nicotiana tabacum. (IUNG)
 • Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Kosakowska O., Szymborska-Sandhu I., Węglarz Z. Zmienność rozwojowa i chemiczna pierwiosnki lekarskiej (Primula Eris L.) występującej we wschodniej Polsce. (SGGW)

Posters:

 • Czembor J. H., Pietrusińska A., Piechota U., Smolińska K. Charakterystyka zmienności odmian miejscowych jęczmienia pod względem odporności na choroby. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Żurek M., Lubas T., Warzecha R. Ocena zmienności fenotypowej obiektów kukurydzy w kolekcji KCRZG (IHAR-PIB)
 • Dostatny Denise F., Kloc G., Dziubińska D., Babalski M. Obecne użytkowanie dawnych gatunków i odmian zbóż. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Ryjak M., Matysik P., Zaczyński M., Gryziak G. Udostępnianie z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych obiektów i informacji na przykładzie wyników oceny krajowych, ozimych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) wyhodowanych przed 1939 rokiem. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Pietrusińska A., Piechota U., Gryziak G., Czembor J. H. Wykorzystanie krajowych i światowych zasobów genowych w pracach badawczych oraz hodowlanych. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Gryziak G. Nowoczesne rozwiązania w przechowalni długoterminowej KCRZG podnoszące jakość i bezpieczeństwo obiektów. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Forycka A., Adamczak A., Buchwald W. Charakterystyka morfologiczna arcydzięgla litwora (Angelica archangelica) (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)
 • Płonkowski B., Czembor J. H. Kolekcja Owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG IHAR-PIB)
 • Mańkowska G., Oleszek G., Wróbel T. Gromadzenie zasobów genowych konopi siewnych Cannabis sativa (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)
 • Kużdowicz K. Charakterystyka kolekcji form uprawnych i gatunków dzikich buraka pod względem pochodzenia. (IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy)
 • Dobiesz M., Piotrowicz-Cieślak A., Adomas B. Charakterystyka białek w nasionach łubinu białego (Lupinus albus) przechowywanych w różnych temperaturach przez 29 lat.
 • Kociuba W., Kramek A. Charakterystyka materiałów kolekcyjnych przenżyta ozimego zgromadzonego w latach 2000-2016. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Barzyk P., Święcicki W. Ocena odporności na antraknozę (Colletotrichum lupini) wybranych kombinacji krzyżówkowych łubinu żółtego. (Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.)
 • Litwiniec A., Ostrowska J., Choińska B., Łukanowski A. – Ocena materiałów hodowlanych buraka cukrowego z zastosowaniem markerów związanych z odpornością na rizomanię oraz identyfikacja cytoplazmy typu dzikiego w badanych materiałach. (IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Cichorz Sandra, Malicka Małgorzata, Gośka Maria – Analiza podobieństwa genetycznego materiałów matecznych buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) o różnym potencjale gynogenetycznym. (IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy)
 • Piskorz J., Przewodowska A. Zróżnicowanie cech odmian wczesnych w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego. (IHAR-PIB Oddział w Boninie)
 • Skomra U. Zróżnicowanie obiektów w kolekcji rodzaju Humulus utrzymywanej w IUNG-PIB w Puławach. (IUNG)
 • Olszak-Przybyś H., Skomra U., Korbecka-Glinka G. Zróżnicowanie genetyczne dzikiego chmielu w Polsce. (IUNG)
 • Depta A., Kursa K. Zróżnicowanie zawartości poszczególnych alkaloidów w obrębie rodzaju Nicotiana. (IUNG)
 • Czubacka A., Depta A. Wpływ obcej cytoplazmy na odporność tytoniu na wirusa Y ziemniaka. (IUNG)
 • Kursa K., Czubacka A. Charakterystyka profilu alkaloidowego u wybranych odmian Nicotiana rustica (IUNG)
 • Korzeniewska A., Gałecka T., Niemirowicz-Szczyt K. Charakterystyka form dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) pod względem cech owoców i nasion. (SGGW)
 • Silska G. Promocja lnu zasobnego w związki bioaktywne chroniące zdrowie (Linum) (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich)
 • Szymborska-Sandhu I., Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Węglarz Z. Charakterystyka populacji miodownika melisowatego (Melittis melissophyllum L.) pochodzącego z rejonu wschodniej Polski. (SGGW)
 • Piechota U., Pietrusińska A., Czembor J. H. – Nowoczesne technologie genotypowania wykorzystywane w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB. (KCRZG IHAR-PIB)
 • Leśniowska-Nowak J., Zapalska M., Kociuba W., Segit Z., Doliński R., Kawęcka M., Maga K., Mrozek M., Barchacka K. Identyfikacja genotypów pszenicy twardej (Triticum durum) o zwiększonej tolerancyjności na stres oksydacyjny. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Prażak R., Kociuba W., Kramek A. Ocena porażenia przez rdzę brunatną (Puccinia recondita ex Desm. f. sp. tritici ) linii mieszańcowych Aegilops variabilis Eig. i Aegilops kotschyi Boiss. z Triticum aestivum L. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Trojak-Goluch A. Wykorzystanie gatunków z rodzaju Nicotiana w najnowszej, krajowej hodowli odpornościowej tytoniu. (IUNG)
 • Pelc M. Wartość użytkowa dostępnych na krajowym rynku mieszanek trawnikowych dedykowanych na gleby lekkie, suche. (COBORU ZDOO w Lisewie)
 • Klimont K., Osińska A., Gryziak G., Kołtowski Z. Badanie przydatności wybranych gatunków roślin miododajnych do rekultywacji terenów po eksploatacji siarki metodą podziemnego wytopu. (KCRZG IHAR-PIB, IO Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Małopolska Hodowla Roślin)
 • Agacka-Mołdoch M., Jonczyk K., Skomra U., Börner A. Wigor i żywotność nasion wybranych odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) w zależności od systemu produkcji roślinnej. (IUNG, IPK)
 • Żurek M., Lubas T., Warzecha R. Ocena zmienności fenotypowej obiektów kukurydzy w kolekcji KCRZG.
 • Woliński K., Niedzielski M., Podyma W., Puchalski J. Kriogeniczny bank genów historycznych odmian jabłoni w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie (Ogród Botaniczny PAN)
 • Sznajder J., Kucharska Alicja Z., Piórecki N., Żygała E., Sokół-Łętowska A., Kolniak-Ostek J., Lib D. Różnorodność fizykochemiczna odmian i form grusz z Arboretum w Bolestraszycach (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach)
 • Kucharska Alicja Z., Piórecki N., Sozański T., Sokół-Łętowska A., Żygała E., Czyżowska A., Lib D. Badania fizykochemiczne i medyczne surowców z kolekcji bolestraszyckiej. (Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach)