Rośliny towarzyszące uprawom

Różnorodność biologiczna Polski należy do najbogatszych w Europie. Jest to wynikiem zarówno dogodnych warunków naturalnych jak i jednocześnie odmiennych, w stosunku do pozostałych krajów europejskich, wpływów gospodarki człowieka, co potwierdzają Andrzejewski i Weigle (2003), którzy w książce „Różnorodność biologiczna Polski” podkreślają, że nasz kraj jest nie tylko ostoją tych żywych zasobów, ale też może być źródłem ich restytucji. Oznacza to, że jeszcze możemy zachować różne elementy naszej przyrody w miejscach ich naturalnego występowania, czyli in situ, co jest przesłaniem do podjęcia działań związanych z prezentowanym projektem. Należy pamiętać, że takie działania wymagają przyjęcia nowatorskich rozwiązań, które będą uwzględniały zarówno interes gospodarczy jak i ochronę środowiska. W Polsce występowały i występują zagrożenia dla różnorodności biologicznej typowe dla współczesnej cywilizacji. Do nich zaliczyć należy: zmianę sposobu użytkowania ziemi, w tym ograniczenie lub zaniechanie tradycyjnych metod produkcji rolnej i wywoływane przez nie zjawiska sukcesji i recesji, likwidację i fragmentację siedlisk/ekosystemów oraz porzucenia pól o niekorzystnych warunkach gospodarowania, jak i uproszczenie, ujednolicenie i zniszczenie mozaiki siedlisk. Zatem podstawowym celem niniejszego przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach rolniczych na przykładzie modelowej ostoi agrobioróżnorodności w Niecce Nidziańskiej. Głównym założeniem jest to, aby nie ograniczać się jedynie do ochrony konserwatorskiej, ale kształtować ją w sposób świadomy poprzez poznawanie praw rządzących przyrodą, zapobiegając jednocześnie potencjalnym zagrożeniom.   Niecka Nidziańska – modelowa ostoja agrobioróżnorodności jest wzorem nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. Poza działaniem zachowawczym uprawianych dawniej roślin, wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami chwastów, projekt ma znaczenie dydaktyczne – zapoznawać się z nim mogą odwiedzający „ostoję”, uczniowie i studenci oraz inne zainteresowane grupy społeczne.

Gatunki roślin