Publications

Publications

 • Refereed journals
  • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2017. Pyramiding winter wheat resistance genes (Pm21+Pm34) of powdery mildew of cereals and grasses (Blumeria graminis f. sp. tritici). Piramidowanie genów odporności (Pm21+Pm34) pszenicy ozimej na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici). Progress in Plant Protection (57), str. 41-46.
  • Stypczyńska Z., Dziamski A., Jaworska H., Majtkowski W. 2017. Content of selected macroelements in the aerial and underground biomass of plants from old stands of the genus Miscanthus. Journal of Elementology 22(1), str. 115-125.

Presentations

 

 • During seminars
 • Dostatny D. F. 2017. How can we strengthen the cooperation between farmers, the gene bank and governmental organizations in order to increase the agrobiodiversity in Poland?” Warsztaty naukowe „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 20-21.03.2017.
 • Dostatny D. F. 2017. Podsumowanie przeprowadzonych działań nad krajową listą dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz ustalenie dalszych prac w roku 2017. Spotkanie robocze dot. przygotowania listy dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz ustalenie kryteriów wyboru priorytetowych gatunków, IHAR‑PIB Radzików, 20.04.2017.
 • Klimont K. 2017. Nowości hodowlane roślin rolniczych oraz wykorzystanie zgromadzonych w: „Banku Genów” form do ich wytwarzania, metody hodowli roślin. Szkolenie branżowe dla doradców z zakresu produkcji roślinnej, Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice, 23.02.2017.
 • Klimont K. 2017. Uprawa soi i soczewicy w warunkach województwa świętokrzyskiego. Szkolenie branżowe dla doradców z zakresu produkcji roślinnej Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice, 21.06.2017.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. Postęp w hodowli odpornościowej zbóż. Materiały z XI Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”. Świeradów Zdrój. 06.–09.06.2017. Książka streszczeń (elektroniczna) str. 36.

 

 • Popular science presentations
 • Dostatny D. F. 2017. Bank genów a różnorodność. Szkolenia uczniów z Gimnazjum z Warszawy. Szkolenie, IHAR-PIB Radzików, 06.06.2017.

Posters

Publikacje

 • Prace recenzowane
 • Boczkowska M., Wolko B., Dostatny D. F., 2016. Morphological, isoenzymatic and ISSRs-based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genet. Resour. Crop Evol.; pp. 1-14.
 • Boczkowska M., Łapiński B., Kordulasińska I., Dostatny D. F., Czembor J. H. 2016. Promoting the  Use of Common Oat Genetic Resources through Diversity Analysis and Core Collection Construction. PLoS  ONE 11(12): e0167855.
 • Czembor J.H., Czembor P.Cz., Doraczyńska O., Pietrusińska A., Radecka-Janusik M. 2016. Wprowadzenie genu mlo do genomu jęczmienia ozimego. Progress in Plant Protection 56 (3): 379-387.
 • Czembor J. H., Pietrusińska A., Czembor H. 2016. Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013. Biul. IHAR 280, str. 3-12.
 • Gryziak G., Zaczyński M., Klimont K. 2016. Roślinne zasoby genetyczne i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych. W: Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania. Red. Łuczycka D. Idea Knowledge Future, Wrocław.
 • Gryziak G. 2016. Żywotność nasion gryki (Fagopyrum esculentum Moench) przechowywanych długoterminowo w banku genów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 584: 33-38.
 • Gryziak G., Makulec G. 2016. Brachychthonius hirtus (Moritz, 1976) and Subiasella (Lalmoppia) europaea (Mahunka, 1982) – two new species of oribatid mites (Acari: Oribatida) to Polish fauna and two other species new to the Mazovian Region within Poland. Zoologica Poloniae 59/1: 5-17.
 • Klimont K. Bulińska- Radomska Z. Osińska A. Gryziak G. Górka J., Kraska P. 2016. Rekultywacyjna efektywność komunalnych osadów ściekowych oraz oraz wybranych gatunków roślin na bezglebowych utworach wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię pootworowej eksploatacji siarki. Biul. IHAR 278:61-71.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2016. Ocena przydatności polskich odmian traw kępowych do obsiewu ścieżek. Biul. IHAR 280: 87-99
 • Majtkowski W., Balcerek M., Majtkowska G. 2016. Porównanie zawartości związków fenolowych i aktywności antyoksydacyjnej wyciągów z wybranych gatunków traw z kolekcji Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy. Biul. IHAR 280: 79-86.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2016. Ochrona różnorodności gatunkowej biocenoz łąkowych w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy. Biul. IHAR 280: 101-117.
 • Pusz W., Mascher F., Czembor E., Czembor J.H., Ogórek R. 2016. Charakterization of the relationship between wheat cultivars, Fusarium head blight and mycoflora grains. Pol. J. Environ. Stud. Vol.25 No.3.p. 1373- 1380.
 • Podyma W., Boczkowska M., Wolko B., Dostatny D. F. 2016. Morphological, isoenzymatic and ISSRs-based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genet. Resour. Crop Evol.; pp. 1-14.
 •  Sekutowski T. R., Karamon B., Borek R., Dostatny D. F., 2016. Wpływ czynników meteorologicznych  na plon oraz na zawartość białka i tłuszczu w nasionach dwóch odmian soi. Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym – Postęp Naukowo-Techniczny, SiM z.465: 277-287.
 • Tomaszewski B., Majtkowska G., Majtkowski W. 2016. Zawartość chlorofilu u wybranych ekotypów i odmian prosa rózgowatego (Panicum virgatum) w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Biul. IHAR 280: 71-77.
 • Warmbier K., Danecki L., Majtkowski W. 2016. Mechanical properties of one-layer experimental particleboards from of shoots tall wheatgrass and industrial wood particles. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 237-240. ISSN 1898-5912.

 

 • Prace nierecenzowane
 • Czembor E., Frasiński S., Golimowski R., Schmidt J., Majtkowski W. 2016. Identification of forage grass germplasm for water-limited environments and different soil types. EUCARPIA, 20th General Congress „Plant Breeding: the Art of Bringing Science to Life”, Zurich, Szwajcaria, 29.08 – 1.09.2016, str: 249.
 •  Dostatny D. F., 2016. Dawne ziarna mogą wrócić na polskie stoły. Gazeta Festiwalowa. Festiwal Smaku Gruczno.
 • Golimowski R., Schmidt J., Majtkowski W., Czembor E. 2016. Tolerancja ekotypów traw na zróżnicowane pH gleby. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, Puławy, 19-20.05.2016.: 17-18.
 • Golimowski R., Schmidt J., W. Majtkowski, E. Czembor. 2016. Ekogeograficzne zróżnicowanie ekotypów traw wieloletnich warunkujące ich wykorzystanie na cele alternatywne. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej ochrony świata roślin 2020”, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Koryciny, 13-16.06.2016.: 64.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2016. Zachowanie różnorodności gatunkowej biocenoz łąkowych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej ochrony świata roślin 2020”, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Koryciny, 13-16.06.2016 r.: 47.
 • Majtkowski W., Dembek R., Tomaszewski B. 2016. Ocena przydatności gatunków ozdobnych z Narodowej Kolekcji rodzin Poaceae i Cyperaceae w Bydgoszczy do wykorzystania w terenach zieleni miejskiej. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska”, Urszulin, 1-3.06.2016 r.: 139-140.
 • Sosnowska D., Sobiczewski P., Zbytek Z., Czembor J.H. 2016. Integrowana produkcja roślin- korzyści i perspektywy. Progress in Plant Protection 56 (1): 114-119.
 • Tomaszewski B., Majtkowska G. 2016. Zawartość chlorofilu u wybranych gatunków wieloletnich traw typu C3 i C4 fotosyntezy w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska”, Urszulin, 1-3.06.2016 r.: 101.

Wykłady

 • Konferencyjne
 • Balcerek M., Majtkowska G., Majtkowski W. 2016. Porównanie zawartości związków fenolowych wyciągów z nadziemnych części wybranych gatunków traw z kolekcji Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej ochrony świata roślin 2020”, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Koryciny, 13-16.06.2016.
 • Dostatny D. F. 2016. „Poszerzanie wiedzy o dawnych odmianach roślin rolniczych na obszarach wiejskich Województwa Małopolskiego”. Konferencja dla rolników ekologicznych pod hasłem „Łączy nas bioróżnorodność”. Grodkowice, 29.05.2016.
 • Dostatny D. F. 2016. A positive effect of organic farming on biodiversity in agroecosystems”. Referat podczas „7th International Weed Science Congress”. Czechy, Praga, 18–25.06.2016.
 • Dostatny D. F. 2016. Występowanie Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.) w Niecce Nidziańskiej. LV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. IUNG, Wrocław–Krzydlina Mała, 7-9.09.2016.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2016. Ocena przydatności polskich odmian traw kępowych do obsiewu ścieżek. Konferencji pt. „Wiedza i praktyka”, w ramach Dni Trawnika i Traw. Zespół Szkół Agrotechnicznych, Swarożyn, 13.05.2016.
 • Majtkowski W., Dembek R., Tomaszewski B. 2016. Ocena przydatności gatunków ozdobnych z Narodowej Kolekcji rodzin Poaceae i Cyperaceae w Bydgoszczy do wykorzystania w terenach zieleni miejskiej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska”, Urszulin, 1-3.06.2016.
 • Majtkowski W., Warzecha R. 2016. Technologia uprawy współrzędnej i produkcji miskanta olbrzymiego z kukurydzą lub sorgiem oraz kukurydzy w siewie czystym w celu optymalizacji metod ograniczających zachwaszczenie plantacji oraz zwiększających produkcję biomasy. Konferencja „IHAR-PIB Doradztwu Rolniczemu”, IHAR-PIB Radzików, 15-16.09.2016.
 • Tomaszewski B., Majtkowska G. 2016. Zawartość chlorofilu u wybranych gatunków wieloletnich traw typu C3 i C4 fotosyntezy w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska”, Urszulin, 1-3.06.2016 r.

 

 • Seminaryjne
 • Dostatny D. F., 2016. „Uprawa starych odmian roślin rolniczych w gospodarstwie ekologicznym”. Walnego Zebrania Sprawozdawczym oraz Seminarium EKOŁAN” zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN w Pokrzydowie. Pokrzydowo, 16.03.2016.
 • Dostatny D. F., Chojnowski M., Małuszyńska E., Podyma W., 2016, “Effect of temperature and storage conditions on seed germination of Avena strigosa and Avena fatua”. 6thmeeting  EWRS working group “Weeds and biodiversity”. Łotwa, Ryga, 28-29.09.2016.
 • Dostatny D. F., 2016. “Preservation and use of biodiversity of landraces (LR) and crop wild relatives (CWR) – in situ and ex situ conservation”. Warsztaty robocze “In situ conservation of crop wild relatives and diversity assessment techniques”. Radzików, 14-16.11.2016.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2016. Zastosowanie markerów DNA w hodowli odpornościowej pszenicy oraz jęczmienia. „Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin”. Międzyzdroje 08.06. – 10.06.2016.

 

 • Popularno-naukowe
 • Dostatny D.F. 2016. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej obszarów rolnych poprzez zachowanie istniejących lub zakładanie nowych śródpolnych siedlisk marginalnych, a także przez zachowanie dawnych odmian roślin rolniczych i zielarskich. Szkolenie pt. „Nauka Doradztwu Rolniczemu. Radzików 15-16.09.2016.
 • Dostatny D.F. 2016. „Chwasty zastrzeżone w materiale siewnym”. Nasiennych, Szkolenie pt. „Ocena wartości siewnej wybranych gatunków traw i roślin warzywnych oraz o szkodliwości chwastów”, Stacja Nasienna. IHAR-PIB, Radzików, 19-20.05.2016.
 • Dostatny D. F. 2016. Obecność chwastów w agrocenozach i w materiale siewnym. Szkolenie pt. „Ocena wartości siewnej wybranych gatunków traw i roślin warzywnych oraz o szkodliwości chwastów”, Stacja Nasienna. IHAR-PIB, Radzików, 19-20.05.2016.
 • Dostatny D. F. 2016. „Uprawa starych odmian rolniczych w dzisiejszych czasach”. Szkolenie w zakresie starych odmian rolniczych oraz warzywnych w celu poszerzenia świadomości rolniczej w Osjakowie przy udziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi. Osjaków, 28.11.2016r.
 • Klimont K. Wykorzystanie gruntów marginalnych do produkcji pasz z uwzględnieniem terenów poeksploatacyjnych w oparciu o wyniki badań prowadzonych na kolekcji roślin rekultywacyjnych w Jeziórku w ramach Programu Wieloletniego. Wojciechowice, 28.01.2016.
 • Klimont K. 2016. Dobór roślin na grunty ubogie i porekultywacyjne. Ożarów, 29.01.2016.
 • Klimont K. 2016. Wykorzystanie zasobów genowych roślin zgromadzonych w „Banku Genów” w rolnictwie. Wilczyce, 02.02.2016.
 • Klimont K. 2016. Dobór roślin na grunty ubogie i poeksploatacyjne na podstawie badań terenów pokopalnianych. Sandomierz, 10.02.2016.
 • Klimont K. 2016. Wykorzystanie kolekcji roślin rekultywacyjnych w praktyce. Klimontów, 23.02.2016.
 • Klimont K. 2016. Rekultywacja biologiczna terenów zdewastowanych. Sichów Duży, 10.03.2016.
 • Klimont K. 2016. Wykorzystanie kolekcji roślin rekultywacyjnych w praktyce. Kaliszany, 11.03.2016.
 • Klimont K. 2016. Wykorzystanie gruntów marginalnych do produkcji pasz z uwzględnieniem zrekultywowanych terenów poprzemysłowych. Koprzywnica, 22.03.2016.

Plakaty

 • Publikowane
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2016. Applied biotechnology to combat the leaf rust caused by Puccinia triticina and powdery mildew caused by Blumeria graminis in polish wheat cultivars. 13th European Conference on Fungal Genetics Francja, Paryż,  04. – 07.04.2016, str. 465.
 • Czembor J.H., Pietrusińska A. 2016. Resistance to powdery mildew in winter barley in Poland. EUCARPIA, 20th General Congress. Szwajcaria, Zurich, 29.08- 01.09.2016.
 • Golimowski R., Schmidt J., Majtkowski W., Czembor E. 2016. Tolerancja ekotypów traw na zróżnicowane pH gleby. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, Puławy, 19-20.05.2016.
 • Golimowski R., Schmidt J., W. Majtkowski, E. Czembor. 2016. Ekogeograficzne zróżnicowanie ekotypów traw wieloletnich warunkujące ich wykorzystanie na cele alternatywne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej ochrony świata roślin 2020”, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Koryciny, 13-16.06.2016.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2016. Zachowanie różnorodności gatunkowej biocenoz łąkowych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej ochrony świata roślin 2020”, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Koryciny, 13-16.06.2016 r.
 • Schmidt J. Gromadzenie zasobów genowych roślin motylkowatych drobnonasiennych w kolekcjach Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej ochrony świata roślin 2020”, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Koryciny, 13-16.06.2016. str: 43.
 • Stypczyńska Z., Dziamski A., Schmidt J. 2016. Wpływ zagęszczenia gleby na wielkość systemu korzeniowego mieszanek traw gazonowych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska”, Urszulin, 1 – 3.06.2016. str: 138.

Publikacje

 • Prace recenzowane
 • Boczkowska M., Podyma, W., Łapiński B. Oat. In: Mohar Singh and Hari D. Upadhyaya, editors: Genetic and Genomic Resources for Grain Cereals Improvement. Elsevier Inc.Academic Press. Oxford: Academic Press; 2015, p. 159-225.
 • Dmochowska-Boguta M., Alaba S., Yanushevska Y., Piechota U., Lasota E., Nadolska-Orczyk A, Karłowski W. M., Orczyk W. 2015. Pathogen-regulated genes in wheat isogenic lines differing in resistance to brown rust Puccinia triticina, BMC Genomics 16:742.
 • Dostatny D. F., Kordulasińska I., Małuszyńska E. 2015. Germination of seeds of Avena fatua L. under different storage conditions. Acta  Agrobot 68(3): 241 – 246.
 • Dostatny D.F. 2015. Weeds – an important part of the agricultural landscape – building education from  scratch, w: Monographs of Botanical Gardens – Biological diversity in Poland – the challenges and tasks for botanical gardens and gene banks until 2020; vol.2: 121-128.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z., Górka J. 2015. Sukcesja zbiorowisk roślinnych na złożu wapna poflotacyjnego pokrywającego tereny po otworowej eksploatacji siarki. Biul. IHAR 275: 111-124.
 • Klimont K.,Bulińska- Radomska Z., Górka J., Osińska A. 2015.Badanie przydatności rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki. Problemy Inżynierii Rolniczej 2(88):61-73.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. Piramidyzacja genów — powszechne narzędzie używane w programach hodowlanych. Gene pyramiding — a tool commonly used in breeding programs breeding programs. Biuletyn IHAR: 278: 3-16.

 

 • Prace nierecenzowane
 • Golimowski R., Schmidt J., Majtkowski W., Czembor E. 2015. Ekogeograficzne zróżnicowanie ekotypów traw wieloletnich warunkujące ich wykorzystanie na cele alternatywne. (W:) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”. Streszczenie Referatów i Plakatów, Zakopane, 2-6 lutego 2015: 387-388.
 • Klimont K.,Bulińska- Radomska, Górka J. 2015. Sukcesja zbiorowisk roślinnych na bezglebowych utworach wapna poflotacyjnego pokrywającego tereny po otworowej eksploatacji siarki. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych Skróty referatów: 402-403.
 • Majtkowski W. Energia z roślin. Miskant jest w Polsce od 21 lat. To koniec czy zaledwie początek? Magazyn Biomasa 6 (13): 22-24.

Wyklady

 • Konferencyjne
 • Arseniuk E., Czembor J.H., Góral T., Czembor E.  2015.  Hodowla odpornościowa ważnym elementem Integrowanej Ochrony Roślin (IOR) w Europie – Projekt UE: C-IPM ERA-NET „ Koordynowanie integrowaną ochroną przed szkodnikami w Europie”. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”. Zakopane, 2-6 luty, 2015, str. 283-284.
 • Dostatny D. F. 2015. Owies szorstki (Avena strigosa Schreb.)- chwast czy roślina uprawna? XXXIX Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” Olsztyn.

 

 • Seminaryjne
 • Klimont K. Wykorzystanie gruntów marginalnych do produkcji pasz ze szczególnym uwzględnieniem terenów zdegradowanych. Wykład seminaryjny. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach, 3.12.2015.

 

 • Popularno-naukowe
 • Dostatny D.F. 2015. Prezentacja herbarium („kolekcja nasion i zielników”). Dzień Otwartych Drzwi. IHAR – Radzików, 29.05.2015.
 • Dostatny D.F. Prezentacja działalności Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przedszkolakom z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie 28.04.2015.
 • Klimont K. Technologia uprawy roślin alternatywnych. Ożarów, 24.01.2015.
 • Klimont K. Ochrona gruntów odłogowanych i ugorowanych przed ich dewastacją. Sichów Duży, 17.02.2015.
 • Klimont K. 2015. Uprawa roślin alternatywnych na gruntach marginalnych. Technologia uprawy soi.Wojciechowice-14.02.2015.
 • Klimont K. Rośliny alternatywne ich znaczenie w uprawie. Uprawa soi na nasiona. Klimontów, 25.02.2015.

Plakaty

 • Publikowane
  • Czembor J.H., Czembor H. J.  2015.  Odmiany miejscowe jęczmienia z Etiopii źródłem odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei). XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”. Zakopane, 2-6 luty, 2015, str. 293.
  • Czembor J.H., Frese L., Neuhaus G., Czembor E.  2015.  Analiza SWOT Roślinnych Zasobów Genowych w Polsce. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych. Zakopane, 2-6 luty, 2015, str. 294-295.
  • Czembor J.H., Pietrusińska A., Czembor H.J. Poster: Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013. Nauka dla Hodowli Roślin Uprawnych”, Zakopane, 02.02. – 06.02.2015. str. 296.
  • Dmochowska-Boguta M., Piechota U., Czembor H. J., Nadolska-Orczyk A., Orczyk W. Efektem nadekspresji TaWAK w pszenicy inokulowanej P.triticina są mniejsze uredinia podobnie jak w linii TcLr34 z odpornością typu APR, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych Zakopane 2015, str. 175-175.
  • Golimowski R., Schmidt J., Majtkowski W., Czembor E. Ekogeograficzne zróżnicowanie ekotypów traw wieloletnich warunkujące ich wykorzystanie na cele alternatywne. (W:) XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”. Zakopane, 2-6 lutego 2015. str. 387-388.
  • Gryziak G. Seed viability monitoring in a genebank through the example of buckwheat. 2nd International Conference Ex Situ conservation of Plants – Problems and Solution, Poznań, 9-12 września 2015.
  • Łapiński B., Bulińska-Radomska Z. 2015. Importance of genetic resources collections for oat improvement – the case of Avena macrostachya  et Durieu  in Poland. Poster No. 15 of the international conference ‘Oats 2020’, Birmingham, 23-25.11.2015.
  • Jørgensen L.N., Hovmøller M.S., Hansen J.G., Lassen P., Clark B., Bayles R., Rodemann B., Jahn M, Flath K., Goral T., Czembor J.H., Cheyron P., Maumene C., Pope C., Nielsen G.C. 2015.  EuroWheat.org: europejska platforma internetowa wspomagająca integrowaną ochronę pszenicy. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”. Zakopane, 2-6 luty, 2015, str. 317-318.
  • Klimont , Bulińska- Radomska Z., Górka J. 2015. Sukcesja zbiorowisk roślinnych na bezglebowych utworach wapna poflotacyjnego pokrywającego tereny po otworowej eksploatacji siarki. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa roślin uprawnych” Zakopane ,2-6 luty 2015.
  • Klimont K., Bulińska – Radomska Z., Górka J., Osińska A. Badanie przydatności rożnika przerośniętego ( Silphium Perfoliatum L.) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki. XX Konferencja Naukowo Techniczna „ Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych”. Kielce, 26-27.03.2015.
  • Majtkowski W. Energia z roślin. Miskant jest w Polsce od 21 lat. To koniec czy zaledwie początek? Magazyn Biomasa 6 (13), str. 22-24.
  • Pietrusińska A., Czembor J.H. Leaf rust and powdery mildew in polish winter wheat. 14th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference Dania, Helsingor, 05.07. – 08.07.2015, str. 122.
  • Pietrusińska A., Czembor J.H. Poster: Struktura wirulencji populacji Blumeria graminis f. sp. tritici występującej na terenie Polski w latach 2012-2013. Nauka dla Hodowli Roślin Uprawnych”, Zakopane, 02.02. – 06.02.2015. str. 344.
  • Sosnowska D., Sobiczewski P., Zbytek Z., Czembor J. H.  2015. Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy. Abstrakty – III Kongres Nauk Rolniczych „Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Nauka-Praktyce”.Warszawa, 10.09.2015. str. 108-109.

Publikacje

 • Prace recenzowane
 • Bajor P., Bulińska –Radomska Z. ,Klimont K., Osińska A. 2014. Ocena rozwoju roślinności na składowisku popiołów paleniskowych użyźnionych osadem ściekowym. Problemy Inżynierii Rolniczej 2 (84) 51-61.
 • Bulińska-Radomska Z., Gryziak G., Osińska A., Dostatny D.F., Majtkowski W., Majtkowska G., Kużdowicz K., Sekrecka D., Stypa I., Lebecka R., Święcicki W., Buchwald W., Silska G., Mańkowska G., Doroszewska T., Puchalski J., Kubicka-Matuszewicz H., Bączek K., Niemirowicz-Szczytt K., Piotrowicz-Cieślak A., Żygała E., Paszkiewicz Z. 2014. Gromadzenie i długoterminowe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych (zadanie 1.2). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 32-51 (ss. 407).
 • Bulińska-Radomska Z., Dostatny D. F., Osińska A., Gryziak G., 2014 „Analiza i ocena zróżnicowania, dynamiki i występowania gatunków roślin towarzyszących w uprawach roślin polowych oraz opracowywanie metod ich ochrony (zadanie 1.5)”. str. 110-119. W: Monografie i rozprawy naukowe IHAR-PIB Radzików 48 (Plant improvement for sustainable agro-ecosystems, high food quality and plant production for non-food purposes); str. 23-119.
 • Bulińska i in. 2014. Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymywanie w stanie żywym oraz udostępnianie dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów. Monografie i rozprawy naukowe IHAR-PIB Radzików, 48. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Edwarda Arseniuka. str. 23-119 podrozdziały monografii:
  • Bulińska-Radomska Z., Gryziak G., Osińska A. i in. „Gromadzenie i długoterminowe przechowywanie w czystości genetycznej i w stanie żywym genotypów roślin użytkowych”. str. 32-51.
  • Bulińska-Radomsk Z., Osińska A., Gryziak G., i in. 2014. „Inwentaryzacja, waloryzacja i charakterystyka gromadzonych ex situ i in situ roślinnych zasobów genowych” str. 52-92.
  • Bulińska-Radomska Z., Zaczyński M., Gryziak G., i in. 2014. „Dokumentacja i udostępnianie informacji oraz obiektów kolekcyjnych dla potrzeb nauki, hodowli, realizacji programów rolno-środowiskowych i pro-ekologicznej polityki państwa.” str. 93-109.
  • Bulińska-Radomska Z., Dostatny D. F., Osińska A., Gryziak G. 2014. „Analiza i ocena zróżnicowania, dynamiki i występowania gatunków roślin towarzyszących w uprawach roślin polowych oraz opracowywanie metod ich ochrony”. str. 110-119.
 • Jasińska A., Siwulski M., Sobieralski K., Majtkowski W., Rogalski J., Ohga S. 2014. Comparatve study of mycelial growth and carpophore yield of Agrocybe aegrerita (Brig.) Sing. on selected agricultural and textile industry waste as a cultivation substrate. Fac. Agr. Kyushu Univ. 59, 1: 5-11.
 • Klimont K.,Bulińska –Radomska Z., Górka J., Woś H. 2014. Ocena przydatności wybranych gatunków jarych roślin oleistych do uprawy na rekultywowanym gruncie wapna poflotacyjnego. Biul. IHAR 274:153-164.
 • Łapiński B. 2014. Hybrid breeding of Pampa-cytoplasmic triticale based on crosses with rye. Proc. of 8th International Triticale Symposium. Ghent. Belgium. June 10-14, 2013. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. Ghent University: 37-48.
 • Łapiński B., Nita Z., Szołkowska A., Wieczorek P. 2014. Mieszaniec owsa uprawnego z dzikim gatunkiem Avena macrostachya jako nowe źródło zmienności do poprawy jakości plonu owsa nagoziarnistego. Biul. IHAR 218:43-55.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2014. Udział Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy w realizacji Globalnej Strategii Ochrony Roślin w zakresie gromadzenia zagrożonych gatunków. Polish Journal of Agronomy 16: 24-30. ISSN 2081-2787.
 • Majtkowski W., Golimowski R., Tomaszewski B. 2014. Ocena przydatności różnych gatunków roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną (zadanie 3.2). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 161-168 (ss. 407).
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Golimowski R. 2014. Charakterystyka biologii, ocena i poszerzanie potencjału użytkowego wieloletnich roślin energetycznych (zadanie 3.1). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 153-160 (ss. 407).
 • Szulc P., Kobierski M., Majtkowski W. 2014. Evaluation of the use of spring rapeseed in phytoremediation of soils contaminated with trace elements and their effect on yield parameters. Plant Breeding and Seed Science 69: 81-95.
 • Żurek G., Majtkowski W., Rybka K., Schmidt J., Prokopiuk K., Golimowski R. 2014. Ocena i poszerzanie przydatności roślin alternatywnych do bioakumulacji metali ciężkich (zadanie 3.3). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 169-177 (str. 407).
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2014. Virulence structure of the Blumeria graminissp. tritici population occurring in Poland across 2012–2013. Biul. IHAR nr 274 str.: 15-25.
 • Prace nierecenzowane
 • Łapiński B. 2014. Wykorzystanie tetraploidalnych form pszenżyta i owsa (Avena macrostachya) w poszerzaniu zmiennosci genetycznej roslin zbożowych (Zadanie 2.2.). W: Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakosci żywnosci i produkcji roslinnej na cele nieżywnosciowe. Raport z realizacji programu wieloletniego IHAR- PIB realizowanego w latach 2008-2013. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB. Nr 48. 137-144.
 • Klimont K.J., Klimont K. 2014 Soją warto się zainteresować. Aktualności Rolnicze 2 (270).Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Modliszewice . 2 (270):17-18 – publikacja.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z., Osińska A., Bajor P. 2014. Ocena rozwoju roślinności na składowisku popiołów paleniskowych użyźnionych osadem ściekowym. XIX Konferencja Naukowo- Techniczna „ Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych „. Kielce 6-7.03.2014.
 • Klockiewicz A.P., Balcerek M., Majtkowska G., Majtkowski W. 2014. Analiza fitochemiczna organów podziemnych wybranych gatunków z rodzaju perz (Elymus – Poaceae) pochodzących z kolekcji OB. IHAR w Bydgoszczy. Ogólnopolska Konferencja „Różnorodność biologiczna Polski a światowy strategiczny plan dla bioróżnorodności 2011 – 2020 – nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów”, w ramach XLIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych z okazji jubileuszu 40 – lecia utworzenia PAN Ogrodu Botanicznego, 30.06. – 4.07.2014, Warszawa – Powsin, Streszczenia: 99.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Golimowski R. 2014. Charakterystyka biologii, ocena i poszerzanie potencjału użytkowego wieloletnich roślin energetycznych (zadanie 3.1). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 153-160 str. 407.
 • Majtkowski W., Golimowski R., Tomaszewski B. 2014. Ocena przydatności różnych gatunków roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną (zadanie 3.2). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 161-168 str. 407.
 • Żurek G., Majtkowski W., Rybka K., Schmidt J., Prokopiuk K., Golimowski R. 2014. Ocena i poszerzanie przydatności roślin alternatywnych do bioakumulacji metali ciężkich (zadanie 3.3). (W:) Arseniuk E. (red.) Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 48: 169-177.

Wykłady

 • Konferencyjne
 • Dostatny D. F. 2014. ”Crop and field margins of Poland as habitats of rare weed species and Crop Wild relatives”. 5th Workshop of the EWRS Working Group: Weeds and Biodiversity Pisa, Italy,17-19.11.2014.
 • Dostatny D. F. 2014. „Chwasty-istotna część krajobrazu rolniczego- Edukacja od podstaw”. Streszczenie w materiałach na Ogólnopolską Konferencję „Różnorodność biologiczna Polski a Światowy strategiczny plan dla bioróżnorodności 2011-2020- nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów” (30.06-04.07.2014). PAN w Powsinie – Warszawa.

 

 • Popularno-naukowe
 • Dostatny D. F. 2014. Wykład, ćwiczenia oraz zajęcia terenowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr.51 im. Jana Brzechwy.
 • Dostatny D.F. 2014.„Znaczenie roślin towarzyszących uprawom dla równowagi agroekosystemów” oraz oprowadzanie po poletkach doświadczalnych. Uczestnictwo w „Dniach otwartych drzwi młodych naukowców”, IHAR Radzików, 13.06.2014.
 • Majtkowski W. 2014. Rośliny źródłem biomasy na cele energetyczne – gatunki, wymagania siedliskowe i agrotechniczne, technologia zbioru, przechowywania i wykorzystania biomasy. Referat wygłoszony na III Forum Rolniczym Powiatu Tczewskiego w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie, 28.02.2014.
 • Klimont K. 2014. Technologia uprawy roślin alternatywnych. Ożarów, 24.01.2014.
 • Klimont K. 2014. Ochrona gruntów odłogowanych i ugorowanych przed ich dewastacją. Sichów Duży, 17.02.2014.
 • Klimont K. 2014. Rośliny miododajne i ich wielostronne wykorzystanie. Wilczyce, 13.02.2014.
 • Klimont K. 2014. Uprawa roślin alternatywnych na gruntach marginalnych. Technologia uprawy soi. Wojciechowice, 02.2014.
 • Klimont K. 2014. Rośliny alternatywne i ich znaczenie w uprawie. Uprawa soi na nasiona. Klimontów, 25.02.2014.
 • Klimont K. 2014. Rośliny miododajne w ochronie gruntów odłogowanych. Seminarium edukacyjno- rolnicze. Zespół Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Sandomierzu- Mokoszynie. 30.01.2014.

Plakaty

 • Publikowane
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z., Osińska A., Bajor P., 2014. Ocena rozwoju roślinności na składowisku popiołów paleniskowych użyźnionych osadem ściekowym. XIX Konferencja Naukowo – Techniczna „ Rolnictwo w warunkach wyzwań klimatycznych i środowiskowych”. Kielce 6-7 marca. Kielce 6- 7.03. 2014.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2014. Poster: “Molecular markers for the detection of the wheat leaf rust and powdery mildew resistance genes in MAS”. XVI IS-MPMI on Molecular Plant-Microbe Interactions. Grecja, Rhodos, 6.07. – 10.07.2014.

Publikacje

 • Czembor J.H., Czembor H.J. 2013. Landraces as source of resistance to cereal pathogens occurring in Poland. Book of Abstract APS Annual Meeting APS Annual Meeting, 10.08-14.08.2013. Austin, USA, 289.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2013.  Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w latach 2010 i 2011. Streszczenia “Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. Zakopane, 4-8.02.2013. str. 232.
 • Czembor J.H., Doraczyńska O., Pietrusińska A., Czembor H.J.  2013.  Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2012. Biul. IHAR 268: 35-45.
 • Domeradzka O., Czembor J.H., Jalli M.  2013.  New sources of resistance against net blotch in barley landrace collection. Book of Abstract EUCARPIA Genetic Resources section meeting, 10.06.-13.06.2013, Alnarp, Szwecja, str. 108.Domeradzka O., Czembor J.H., Czembor H.J.  2013.  Barley landrace in pre-breeding programmes for disease resistance. Book of Abstract EUCARPIA Genetic Resources section meeting, 10.06.-13.06.2013, Alnarp, Szwecja, str. 109.
 • Doraczyńska O., Czembor J.H., Czembor H.J., Jalli M.  2013.  Nowe źródła odporności na plamistość siatkowaną (Pyrenophora teres f. sp. teres) w kolekcji odmian miejscowych jęczmienia. Biul. IHAR 270: 17-31.
 • Dostatny D. F., 2013. The role of small farms in maintaining a balance in agroecosystems. Proceedings of the “19th International Farm Management Congress”, vol.1 – Peer Review Papers (PR) – Warsaw University of Life Sciences, Warszawa – July 21st – 26th, 2013. Artykuł dostępny również na stronie internetowej: http://www.ifmaonline.org/pages/congress.php
 • Dostatny D. F. 2013. Biocenotyczne funkcje chwastów oraz potrzeba ochrony rzadkich i ginących gatunków. W: Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych (red.: Tyburski J., Kostrzewska M.K.). Pracownia Wyd. ElSet, Olsztyn: 323-336.
 • Dostatny D.F., 2013. The function of small farms in supporting biological diversity of agricultural ecosystems. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. T.100, z.4: 34-42.
 • Klimont K.J., Klimont K. 2013. Roślinność zielna w ochronie pól odłogujących. Aktualności Rolnicze. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Modliszewice 8 (265) : 22-23 – publikacja.
 • Klimont K., Bulińska –Radomska. ,Osińska A. ,Bajor P. 2013. Kształtowanie się składu gatunkowego roślin wprowadzanie i spontaniczne zasiedlających użyźniane składowisko odpadów komunalnych. Biul. IHAR 270:109-121.
 • Klimont K.,Bulińska –Radomska Z., Górka J. 2013. Możliwość wykorzystania wybranych roślin miododajnych do rekultywacji terenów po eksploatacji siarki. Polish Journal of Agronomy 12: 17-25.
 • Klimont K., Bulińska – Radomska Z. 2013. Możliwość wykorzystania ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki. Problemy Inżynierii Rolniczej 1(79):125-132.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. 2013. Możliwość wykorzystania ślazowca pensylwańskiego ( Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki. XVIII  Konferencja Naukowo- Techniczna „ Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego”, Kielce 7-8 marca 2013. Skróty referatów:47-48.
 • Klimont K. Bulińska- Radomska Z., Górka J. 2013. Ocena przydatności różnych form wierzby( Salix sp.) do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni siarki. Konferencja Naukowa „ Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. Zakopane 4-8 luty 2013. Streszczenia :336.
 • Majtkowski W. 2013. Energetyczne wykorzystanie biomasy. Zasady uprawy, zbioru i wykorzystania różnych gatunków roślin na cele energetyczne. Zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy z grupą 20 nauczycieli Techników Rolniczych – uczestników projektu pt. “Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE”. Organizator – Expert-SITR Sp. z o.o., Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego w Koszalinie, 1.02.2013.
 • Majtkowski W. 2013. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych. Agrotechnika podstawowych wieloletnich gatunków roślin na cele energetyczne. Zajęcia dydaktyczne w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy z grupą 10 nauczycieli Techników Rolniczych – uczestników projektu pt. “Praktyczne dokształcanie nauczycieli zawodowych w zakresie OZE”. Organizator – Expert-SITR Sp. z o.o., Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego w Koszalinie, 27.02.2013.
 • Majtkowski W. 2013. Uprawa i wykorzystanie do celów energetycznych wierzby i miskanta olbrzymiego oraz prezentacja kolekcji roślin energetycznych i kotłowni na biomasę. Zajęcia dydaktyczne w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy z grupą 80 uczestników projektu “Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego, kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką”, w ramach modułu I “Odnawialne źródła energii kluczem do rozwoju zielonej gospodarki”. Projekt realizowany w Partnerstwie przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (Lider), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Partner 1) oraz Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi (Partner 2), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.03.2013.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2013. The role of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz in promoting the crop and usage of perennial C4 grasses in Poland. (W:) Michalk D.L., Millar G.D., Badgery W.B., Broadfoot K.M. (editors). Proceedings of the 22nd International Grassland Congress, Sydney, New South Wales, Australia, 15-19 September 2013: 1707-1708 (całość 1960 ss.). Print ISBN: 978-1-74256-543-9, Web ISBN: 978-1-74256-542-2.
 • Mikołajczak J., Baranowski A., Borowski S., Majtkowski W., Marć-Pieńkowska J. 2013. Rośliny alternatywne wobec kukurydzy, jako substrat do produkcji biogazu. W: Romaniuk W. (red.) Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem infrastruktury ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Falenty – Warszawa: 183-187 (całość 298 ss.), ISBN: 978-83-62416-61-5.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2013. The role of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz in promoting the crop and usage of perennial C4 grasses in Poland. (W:) Michalk D.L., Millar G.D., Badgery W.B., Broadfoot K.M. (editors). Proceedings of the 22nd International Grassland Congress, Sydney, New South Wales, Australia, 15-19 September 2013: 1707-1708 (całość 1960 ss.). Print ISBN: 978-1-74256-543-9, Web ISBN: 978-1-74256-542-2.
 • Pietrusińska A., Czembor P. Cz., Czembor J.H.  2013.  Lr39 + Pm21, as a new effective combination of resistance genes for leaf rust and powdery mildew. Czech J. Genet. Plant Breed. 49 (2013): 109-115.
 • Pietrusińska A. Czembor J.H.  2012.  Pyramiding of several resistance genes into one genotype. Proc. of International Conference on “Molecular Mapping and Marker Assisted Selection in Plants”. Wiedeń, Austria, 8-11.02.2012, str. 56.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H.  2012.  Pyramiding of several resistance genes into one genotype. Book of Abstracts of International Conference „Biotechnology and Plant Breeding Perspectives towards Food Security and Sustainability”. Radzików, 10-12.09.2012. str. 153.
 • Tomaszewski B. 2013. Flora biotopów miejskich Olsztyna. (W:) H. Ciecierska, C. Hołdyński (red.) Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 2013: 59-69 (0,82 ark. wyd.), całość 384 ss. ISBN: 978-83-62860-13-5.
 • Tomaszewski B., Majtkowski W. 2013. European Dactylis and Festuca (W:) Veteläinen M. (complied) ECPGR/AEGIS Forage work shop 2, NordGen Alnarp, Sweden, 9-11.04.2013: 35-45.
 • Schmidt J. 2013. Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L. Polish Journal of Agronomy 14: 59-68. ISSN 2081-2787.
 • Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2013. Comparing the efficiency of sampling strategies to establish a representative in the phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass (Dactylis glomerata L.). Czech J. Genet. Plant Breed. 49: 36-47.

Plakaty i prezentacje

 • Bulińska-Radomska Z., Łapiński B., Dostatny D.F. 2013. Znaczenie i rola zachowania różnorodności genetycznej roślin uprawnych i działalności Banku Genów IHAR-PIB. Wykład wygłoszony podczas seminarium zorganizowanym dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 08.05.2013.
 • Dostatny D. F. 2013. “Preservation of rare weed species in Poland”. Restoration of arable plants (RAP) – Symposium zorganizowane przez Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft oraz Bavarian State Research Center for Agriculture Freising – Germany; 20-22.6.13.
 • Dostatny D. F. 2013. “The role of small farms in maintaining a balance in agroecosystems”. Referat podczas “19th International Farm Management Congress” w SGGW (Warsaw University of Life Sciences), w Warszawa; 21-26 lipca 2013r.
 • Dostatny D. F. 2013. Przeżywalność Avena fatua L. w warunkach laboratoryjnych oraz polowych. XXXVII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” 2013. Słupsk – Ustka.
 • Dostatny D. F. 2013. „Diversity and conservation of rare species of weeds”. Referat podczas spotkania z międzynarodową grupą odwiedzającą KCRZG w ramach programu europejskiego ”Long Life Learning” program Grundtvig Learning Partnership projekt pt. „Our Agro BioDiversity”. Tematem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy dotyczącej zachowania i ochrony rolniczej bioróżnorodności. IHAR- PIB, Radzików w dniu 12.03.2013r.
 • Klimont K. 2013. Rekultywacja biologiczna terenów zdewastowanych. Seminarium edukacyjno- rolnicze. Zespół Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego w Sichowie Dużym pow. Staszowski. 9.01.2013.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z., Górka J.2013. Ocena przydatności różnych form wierzby ( Salix sp.) do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni siarki. XVIII Konferencja Naukowa „ Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych „ Zakopane 4-8 lutego 2013.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z.2013. Możliwość wykorzystania ślazowca pensylwańskiego ( Sida hermaphrodita Rusby ) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki. XVIII Konferencja Naukowo- Techniczna „ Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego „ , Kielce 7-8 marca 2013.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2013. The role of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz in promoting the crop and usage of perennial C-4 grasses in Poland. Poster prezentowany na 22nd International Grasslands Congress „Revitalising grasslands to sustain our communities”, Sydnej, Australia, 15-19.09.2013.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2013. The role of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz in promoting the crop and usage of perennial C4 grasses in Poland. (W:) Michalk D.L., Millar G.D., Badgery W.B., Broadfoot K.M. (editors). Proceedings of the 22nd International Grassland Congress, Sydney, New South Wales, Australia, 15-19 September 2013: 1707-1708 (całość 1960 ss.). Print ISBN: 978-1-74256-543-9, Web ISBN: 978-1-74256-542-2.
 • Pelc M., Majtkowski W. 2013. Dobór ozdobnych oraz uniwersalnych mieszanek trawnikowych w tym na gleby lekkie. Zdolność kiełkowania a regeneracja gatunków objętych zadaniem 1.2 w ramach Programu Wieloletniego MRiRW, IHAR-PIB, ZDOO w Lisewie. Referat wygłoszony podczas III Dni Trawnika i Traw 2017 „Ekologia w polu i ogrodzie, deszczówka”, Swarożyn, 19.05.2017.
 • Tomaszewski B., Majtkowski W. 2013. „European Dactylis and Festuca databases”. ECPGR/AEGIS Forage Workshop, NordGen, Alnarp, Szwecja, 8-12.04. 2013.

Publikacje

 • Balcerek M., Grochowska M., Majtkowska G., Majtkowski W. 2012. Oznaczanie zawartości związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających w nadziemnych częściach wybranych gatunków traw zaliczanych do plemienia Andropogonaea. (W:) Szczepaniak M., Paszko B. (red.), Biologia traw, X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe, 15-16.11.2012, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Zakład Systematyki i Fitogeografii Roślin Naczyniowych, Kraków, Streszczenia: 54.
 • Czembor J.H.  2012.  Efektywna odporność jęczmienia na mączniaka uwarunkowana genem mlo. Wieś Jutra 164-165, str. 33-34.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2012. Barley landraces as sources of resistance to Blumeria graminis f. sp. hordei. Proc. of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference “Disease Risk and Food Security”, Pekin, Chiny, 28.08 – 1.09.2012, str. 147.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2012.  Hordeum spontaneum accessions as a source of resistance to barley powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei). Proc. of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference “Disease Risk and Food Security”, Pekin, Chiny, 28.08 – 1.09.2012, str. 166.
 • Czembor H.J., Czembor J.H., Pietrusińska A., Domeradzka O.  2012.  Resistance to powdery mildew in barley cultivars included In official registration trials in Poland in 2010. Proc. of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference “Disease Risk and Food Security”, Pekin, Chiny, 28.08 – 1.09.2012, str. 188.
 • Czembor H. J., Czembor J.H., Domeradzka O., Pietrusińska A.  2012.  Introduction of Mlo powdery mildew resistance into winter barley. Book of Abstracts of International Conference „Biotechnology and Plant Breeding Perspectives towards Food Security and Sustainability”. Radzików, 10-12.09.2012. str. 167.
 • Czembor H.J., Czembor J.H., Pietrusińska A., Domeradzka O.  2012.  Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2011. Biul. IHAR nr 265: 23-33.
 • Domeradzka O., Czembor J.H., Czembor H.J.  2012.  Pathogenocity of powdery mildew on triticale in Poland Book of Abstracts of International Conference „Biotechnology and Plant Breeding Perspectives towards Food Security and Sustainability”. Radzików, 10-12.09.2012. str. 169.
 • Domeradzka O. Czembor J.H., Jalli M.  2012.  Barley landraces as a source of resistance to net blotch (Pyrenophora teres f. teres). Book of Abstracts of International Conference Biotechnology and Plant Breeding Perspectives towards Food Security and Sustainability”. Radzików, 10-12.09.2012. str. 171.
 • Domeradzka O., Czembor J.H., Jalli M.  2012.  New sources of resistance against net blotch In barley landrace collection. Proc. of EUCARPIA 19th General Congress “Plant Breeding for Future Generations”, Budapeszt, Węgry, 21-24.05.2012, str. 249.
 • Domeradzka O., Czembor J.H., Czembor H.J.  2012.  Pathogenicity of powdery mildew [Blumeria graminis (DC.) Spee] on triticale (x Triticosecale Wittm) in Poland. Proc. of the 13th International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference “Disease Risk and Food Security”, Pekin, Chiny, 28.08 – 1.09.2012, str. 52.
 • Jendrzejczak E., Majtkowski W., Schmidt J. 2012. Analiza morfologiczna wybranych ekotypów Lotus corniculatus z kolekcji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. Ekologia i Technika 20,5: 313-320.
 • Jendrzejczak E., Majtkowski W., Schmidt J. 2012. Analiza morfologiczna wybranych ekotypów Lotus corniculatus L. z kolekcji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. Ekologia i Technika 20,5: 313-320.
 • Klimont K. 2012. Ocena przydatności topinamburu (Helianthus tuberosus)i kostrzewy trzcinowej(Festuca arundinacea Schreb) do rekultywacji bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego użyźnionego osadem ściekowym. Biul. IHAR 265:89-97.
 • Klimont K. 2012. Możliwość wykorzystania wybranych roślin miododajnych do rekultywacji terenów po eksploatacji siarki. V Ogólnopolska Konferencja Zasobów Genowych Roślin „ Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa”, Rogów 11-14 września 2012. Streszczenia :81.
 • Klimont K.,Bulińska –Radomska Z., Górka J.2012. Możliwość wykorzystania jarych roślin oleistych w procesie rekultywacji terenów kopalnianych. Problemy Inżynierii Rolniczej.2(76):63-73.
 • Klimont K.,Bulińska –Radomska Z., Górka J. 2013. Ocena przydatności różnych form wierzby(Salix sp) do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni siarki. Biul. IHAR 269:161-168.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. Woś H. 2012. Możliwość wykorzystania jarych roślin oleistych w procesie rekultywacji bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego na powierzchni po otworowej  eksploatacji siarki. XVII konferencja Naukowo- Techniczna „ Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego”, Kielce 15-16 marca 2012 .Skróty referatów : 6-7.
 • Klimont K.J., Klimont K. 2012. XXI wiek dla roślin alternatywnych. Aktualności Rolnicze. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Modliszewice.7 (253):18-20 – publikacja.
 • Majtkowski W. 2012. Ocena możliwości wykorzystania dolin rzecznych do pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. (W:) Pająkowski J. (red.) Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (wydawca), Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły (współwydawca), Świecie, ISBN: 978-83-61821-27-4 (wydanie I): 55-60 (całość 106 ss.).
 • Majtkowski W. 2012. Palczatka Gerarda Andropogon gerardi (W:) Kołodziej B., Matyka M. (red.) Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL, Poznań, ISBN 978-83-09-01139-2: 299-301 (całość 594 ss.).
 • Majtkowski W. 2012. Proso rózgowate Panicum virgatum (W:) Kołodziej B., Matyka M. (red.) Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL, Poznań, ISBN 978-83-09-01139-2: 302-307 (całość 594 ss.).
 • Majtkowski W. 2012. Spartina preriowa Spartina pectinata (W:) Kołodziej B., Matyka M. (red.) Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL, Poznań, ISBN 978-83-09-01139-2: 296-298 (całość 594 ss.).
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2012. Fitosanitarna rola szaty roślinnej na zrekultywowanej hałdzie popiołów w Sowlanach k. Białegostoku. Biuletyn IHAR 263: 55-63.
 • Majtkowski W. 2012. Ocena możliwości wykorzystania dolin rzecznych do pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. Referat wygłoszony na konferencji pn. „Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły”, Gruczno, 8.11.2012
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2012. The photosynthetic process of C-4 perennial energetic grasses in the climatic condition of Poland. (W:) Book of abstracts z The Energy & Materials Research Conference – EMR 2012, Torremolinos, Hiszpania, 20-22.06.2012 r.: 79.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2012. The photosynthetic process of C-4 perennial energetic grasses in the climatic condition of Poland. (In:) Méndez-Vilas A. „Fuelling the future: advances i science & Technologies for energy generation, transmission and storage”. BrownWalker Press, Boca Raton, Florida, USA: 124-127 (objętość 0,25 arkusza, całość 601 ss.).
 • Tomaszewski B. 2012. Antropofity we florze biotopów miejskich Olsztyna. (W:) Materiały z XIII Toruńskiego Seminarium Ekologicznego “Ekologia Miasta”, Toruń, 25 – 26.05. 2012 r.: 62.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2012. The photosynthetic process of C-4 perennial energetic grasses in the climatic condition of Poland. (W:) Méndez-Vilas A. „Fuelling the future: advances i science & Technologies for energy generation, transmission and storage”. BrownWalker Press, Boca Raton, Florida, USA: 124-127 (całość 601 ss.).
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2012. Udział Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy w realizacji globalnej strategii ochrony roślin w zakresie gromadzenia w kolekcjach ex situ zagrożonych gatunków roślin. (W:) Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Zasobów Genowych Roślin, Rogów, 11-14.09.2012 r.: 48.
 • Majtkowski W. 2012. Utilization of the energy plant collection: dissemination of knowledge for renewable energy sources in Poland. (W:) Book of abstracts z VI European Botanic Gardens Congress EUROGARD VI „European Botanic Gardens in a Changing World”, Chios Island, Grecja, 28.05. – 2.06.2012 r.: 119-120.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2012. The photosynthetic process of C-4 perennial energetic grasses in the climatic condition of Poland. (W:) Book of abstracts z The Energy & Materials Research Conference – EMR 2012, Torremolinos, Hiszpania, 20-22.06.2012 r.: 79.
 • Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2012. Wielowymiarowa analiza zmienności genotypowej cech rolniczych w kolekcji zasobów genowych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Biuletyn IHAR 263: 105-127.
 • Stypczyńska Z., Dziamski A., Schmidt J., Jendrzejczak E. 2012. Reaction of lawn grasses cultivars of genus Festuca on water deficits and the sod regeneration level based on morphometric root experiments. Acta Sci. Pol., Agricultura 11,3: 85-94
 • Stypczyńska Z., Dziamski A., Schmidt J. 2012. Evaluation of lawn grass cultivars representing the genus Festuca at the initial stage of growth based on the morphometric root system studies. Acta Sci. Pol., Agricultura 11,3: 75-84.

Plakaty i prezentacje

 • Czembor J.H.  2012.  Źródła odporności na mączniaka w hodowli jęczmienia. Spotkanie Związku Twórców Odmian Roślin Uprawnych. Wykład. Poznań, 1.02.2012.
 • Dostatny D. F. 2012. Rola chwastów w utrzymaniu bioróżnorodności. Badania nad biologią nasion i cyklem rozwojowym chwastów. Prezentacja wybranych gatunków w herbarium, 14.06.2012 dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (80 studentów).
 • Dostatny D. F. 2012. Rola chwastów w utrzymaniu bioróżnorodności. Badania nad biologią nasion i cyklem rozwojowym chwastów. Prezentacja wybranych gatunków w herbarium, 23.05.2012 dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (80 studentów).
 • Dostatny D. F. 2012. „Kierunki ochrony zasobów genowych na tle ekspedycji terenowych” podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Zasobów Genowych Roślin pt. „Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa” Rogów, 11-14 września 2012.
 • Dostatny D. F. 2012. „Zachowanie rzadkich gatunków chwastów w uprawach ekologicznych”. Referat podczas szkolenia rolników z województwa świętokrzyskiego:. 16-18.05.2012. (15 uczestników).
 • Dostatny D. F. 2012. „Chwast-wróg czy przyjaciel rolnika” oraz „Efekty wieloletniej współpracy rolników Niecki Nidziańskiej z przyrodą” podczas szkolenia rolników z Pińczowa (30 uczestników).
 • Dostatny D.F., Korzeniewska A., Hodun G. 2012. „Ekspedycje Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych przeprowadzone na terenie Polski w latach 2009-2011”, podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Zasobów Genowych Roślin pt. „Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa” Rogów, 11-14 września 2012.
 • Klimont K. 2012. Uprawa roślin alternatywnych. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu. 10.02.2012.
 • Klimont K. Bulińska- Radomska Z., Woś H. 2012. Możliwość wykorzystania jarych roślin oleistych do rekultywacji  bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego na powierzchni po otworowej eksploatacji siarki. XVII Konferencja Naukowo- Techniczna ‘ Kierunki rozwoju technologii dla rolnictwa zrównoważonego , Kielce 15-16 marca 2012.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z.,Górka J. 2012. Możliwość wykorzystania wybranych roślin miododajnych do rekultywacji terenów po eksploatacji siarki. V Ogólnopolska Konferencja Zasobów Genowych Roślin „ Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa „ Rogów 11-14 września 2012.
 • Majtkowski W. 2012. Utilization of the energy plant collection: dissemination of knowledge for renewable energy sources in Poland. Poster prezentowany na VI European Botanic Gardens Congress na temat „European Botanic Gardens in a Changing World”, Chios, Grecja, 28.05. – 2.06.2012.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2012. The photosynthetic process of C-4 perennial energetic grasses in the climatic condition of Poland. The Energy & Materials Research Conference – EMR 2012, Torremolinos, Hiszpania, 20-22.06.2012 r.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2012. Udział Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy w realizacji globalnej strategii ochrony roślin w zakresie gromadzenia w kolekcjach ex situ zagrożonych gatunków roślin. Poster prezentowany na V Ogólnopolskiej Konferencji Zasobów Genowych Roślin na temat „Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa”, Rogów, 11-14.09.2012.
 • Tomaszewski B. 2012.  „Antropofity we florze biotopów miejskich Olsztyna”. XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne „Ekologia Miasta”, Toruń, 25 – 26.05. 2012 r.
 • Tomaszewski B., Majtkowski W. 2012. „European Dactylis and Festuca databases”. ECPGR/AEGIS workshop – Establishment of the European Forage Collection, Tápiószele, Węgry, 30.01.-03.02 2012 r.
 • Schmidt J. 2012. Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.). (W:) Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Zasobów Genowych Roślin, Rogów, 11-14.09.2012 r.: 68.

Publikacje

 • Arseniuk E., Majtkowski W., Ferenc K., Jędrzejak G. 2011. Kotłownie na biomasę w IHAR-PIB Radzików przykładem wdrażania nowych technologii w rolnictwie zrównoważonym. Materiały z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Rola infrastruktury i techniki rolniczej w zrównoważonym rolnictwie”, Kielce, 10-11.03.2011: 14-17.
 • Czembor J.H., Domeradzka O., Czembor E., Soudais J., Aubertot J.N.  2011.  Model WHEATPEST do szacowania strat w plonie pszenicy – współpraca w ramach europejskiego projektu ENDURE. Streszczenia “Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. Zakopane, 7-11.02.2011. p. 210.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2011.  Barley landraces as source of resistance to Blumeria graminis f.sp. hordei. EUCARPIA European Plant Genetic Resources Conference “To serve and conserve”. Wageningen, Holandia, 5-7.04.2011. str. 39.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Soest L.J.M.  2011.  Barley landraces form Israel as sources of resistance to European isolates of Blumeria graminis f.sp. hordei. Conference of experts under the aegis of the Polish Presidency of the European Union “Sustainable use of pesticides and integrated pest management in East-Central Europe and the Baltics”. Radzików, 4-6.09.2011. str. 68.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Pickering R.  2011.  Hordeum bulbosum and Hordeum spontaneum as sources of resistance to barley powdery mildew and leaf rust. Conference of experts under the aegis of the Polish Presidency of the European Union “Sustainable use of pesticides and integrated pest management in East-Central Europe and the Baltics”. Radzików, 4-6.09.2011. str. 66.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Pietrusińska A., Maccaferri M., Sanguineti M.C., Mantovani P., Tuberosa R.  2011.  Powdery mildew and leaf rust resistance in a collection of Durum wheat elite accessions. Conference of experts under the aegis of the Polish Presidency of the European Union “Sustainable use of pesticides and integrated pest management in East-Central Europe and the Baltics”. Radzików, 4-6.09.2011. str. 67.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2011.  Odmiany miejscowe jęczmienia źródłem odporności na zakażenie przez Blumeria graminis f.sp. hordei. Streszczenia “Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. Zakopane, 7-11.02.2011. p. 190.
 • Czembor H.J., Czembor J.H., Pietrusińska A., Domeradzka O.  2011.  Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2010. Biul. IHAR  260/261: 219-228.
 • Dostatny D.F., 2011. Właściwy sposób zagospodarowania a walka z chwastami. Biuletyn Informacyjny KFPZ ”Świat zbóż”, nr.16, maj 2011r.:31-33.
 • Dostatny D.F., Dziubiak M,. 2011. Genetic resources of cultivated plants in northwest Poland (Polish Pomerania). Plant Div. Evol., vol. 129, no 3-4: 275-282.
 • Jendrzejczak E., Majtkowski W., Schmidt J. 2011. Analiza morfologiczna wybranych ekotypów Lotus corniculatus z kolekcji Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. (W:) Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Roślinność łąkowa w zróżnicowanych warunkach użytkowania”, z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian”, Minikowo, 14-15.09.2011 r.: 21.
 • Jørgensen L.N., Hovmøller M.S., Hansen J.G., Lassen P., Clark B., Bayles R., Rodemann B., Jahn M, Flath K., Goral T., Czembor J.H., Cheyron P., Maumene C., Pope C., Nielsen G.C.  2011.  EuroWheat.org: europejska platforma internetowa wspomagająca integrowaną ochronę pszenicy – współpraca w ramach europejskiego projektu ENDURE. Streszczenia “Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”.  Zakopane, 7-11.02.2011. p. 211.
 • Jørgensen L.N.; Hovmøller M.S.; Hansen J.G.; Lassen P.; Clark B.; Bayles R.; Rodemann B.; Jahn M.; Flath K.; Goral T.; Czembor J.H.; Cheyron P.; Maumene C.; Pope C.; Nielsen G.C.  2011.  EuroWheat.org – nowa europejska platforma internetowa do wspomagania integrowanej ochrony pszenicy. Wieś Jutra 3-4 (152/153): 29-30.
 • Klimont K., 2011. Rekultywacyjna efektywność osadów ściekowych na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego i popiołów paleniskowych. XVI Konferencja Naukowo – Techniczna „ Nowe technologie w rolnictwie zrównoważonym „ Kielce 10-11.03.2011 Skróty referatów :19.
 • Klimont K. 2011. Rekultywacyjna efektywność osadów ściekowych na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego i popiołów paleniskowych. Problemy Inżynierii Rolniczej.2(72):165-176.
 • Klimont K.,Bulińska- Radomska Z. 2011.Wpływ wybranych gatunków roślin na procesy glebotwórcze i ich przydatność do rekultywacji bezglebowych utworów wapna poflotacyjnego na powierzchni po otworowej eksploatacji siarki. Roczniki Gleboznawcze 2(62):204-211 .
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z., Woś H. 2011. Przydatność wybranych gatunków roślin oleistych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni siarki. Konferencja Naukowa „ Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”, Zakopane 7-11.02.2011. Streszczenia ;253.
 • Majtkowski W. 2011. Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. (W:) Jastrzębski W. (red. naczelny) Encyklopedia Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, t.1, ISBN 978-83-926423-3-6: 308-309, ss. 399.
 • Majtkowski W. 2011. Rys historyczny Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy. (W:) Arseniuk E. (red. naukowy) „60 lat IHAR 1951-2011”. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 37/2011: 213-229 (1, 72 ark. wyd., całość 411 s.).
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2011. Fitosanitarna rola szaty roślinnej na zrekultywowanej hałdzie popiołów w Sowlanach k. Białegostoku. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania z energetyki oraz odpadowych produktów gospodarki komunalnej”, Ostoja, 4.11.2011.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2011. The reconstruction of replacement habitats in the Botanical Garden of National Centre of Plant Genetic Resources of the Plant Breeding and Acclimatization Institute in Bydgoszcz, Poland. (W:) Włoch W. (red. naukowy), “Back to Eden – the Challenges for Contemporary Gardens”, Conference Proceedings Katowice-Ustroń-Mikołów, 21-23.05.2011: 45-52, ISBN 978-83-933846-1-7 (całość 171 s.).
 • Majtkowski W., Golimowski R., Boroń M., Szulc M. 2011. Rekultywacja pól irygowanych w Bydgoszczy z wykorzystaniem metody fitoremediacji. Problemy Inżynierii Rolniczej 2,72: 177-184.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H., Czembor P.Cz.  2011.  Pyramiding of two resistance genes for leaf rust and powdery mildew resistance in common wheat. Cereal Research Comm. 39(4): 577-588.
 • Pogrzeba M., Krzyżak J., Sas-Nowosielska A., Majtkowski W., Małkowski E., Kita A. 2011. A heavy metal environmental threat resulting from combustion of biofuels of plant origin. (W:) Simeonov L.I., Kochubovski M.V., Simeonova B.G. (eds.) “Environmental Heavy Metal Pollution and Effects on Child Mental Development – Risk Assessment and Prevention Strategies”. Springer Science+Business media B.V.: 213-225, ISBN 978-94-007-0252-3 (całość 361 s.).
 • Wiewióra B., Żurek G., Prończuk M., Żurek M., Schmidt J. 2011. Relations between site conditions and endophyte colonization of grasses in Poland. Journal of Life Sciences 5: 831-837.

Plakaty i prezentacje

 • Czembor J.H., Pietrusińska A.  2011.  Odporność odmian jęczmienia na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2010. Sympozjum Naukowe „Fitopatologia: zdrowe rośliny – zdrowi ludzie”, Bydgoszcz, 20-22.09.2011.
 • Dostatny D. F., 2011. Prezentacja kolekcji nasion oraz arkuszy zielnikowych i oprowadzanie po Herbarium studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w IHAR-PIB Radzików w dniu 08.06.2011r.
 • Dostatny D. F., 2011. Szkolenie dla doradców rolno-środowiskowych „Znaczenie roślin towarzyszących uprawom dla równowagi agroekosystemów”. IHAR-PIB Radzików, KCRZG, 29.09.2011.
 • Dostatny D. F., 2011. Prezentacja kolekcji nasion oraz arkuszy zielnikowych i oprowadzanie po Herbarium studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w IHAR-PIB Radzików w dniu 12.05.2011r.
 • Dostatny D. F., Bulińska-Radomska Z., Łapiński B., 2011. „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Uprawnych”. Wykład na seminarium zorganizowanym dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w IHAR-PIB Radzików w dniu 12.05.2011r.
 • Dostatny D. F., Bulińska-Radomska Z., Łapiński B. 2011. „Znaczenie i rola zachowania różnorodności genetycznej roślin uprawnych i działalności Banku Genów IHAR-PIB” wykład wygłoszony na seminarium zorganizowanym dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez IHAR-PIB Radzików w dniu 08.06.2011r.
 • Jendrzejczak E., Majtkowski W., Schmidt J. 2011. Analiza morfologiczna wybranych ekotypów Lotus corniculatus z kolekcji Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. (W:) Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Roślinność łąkowa w zróżnicowanych warunkach użytkowania”, z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian”, Minikowo, 14-15.09.2011: 21.
 • Klimont K. 2011. Rekultywacyjna efektywność osadów ściekowych na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego i popiołów paleniskowych. XVI Konferencja Naukowo- Techniczna „ Nowe technologie w rolnictwie zrównoważonym „, Kielce 10-11.03.2011.
 • Klimont K. 2011. Uprawa roślin alternatywnych na gruntach marginalnych- Inauguracja Dni Otwartych Drzwi. Świętokrzyski ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice 14.06.2011.
 • Klimont K. 2011. Uprawa roślin alternatywnych na gruntach marginalnych .Zespół Szkół Rolniczych Sichów Duży ,pow. Staszów 08.12.2011.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. 2011. Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Problemy Współczesnego Rolnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Zamość 14-16 września 2010.
 • Klimont K., Bulińska – Radomska Z. Woś H. 2011. Przydatność wybranych gatunków roślin oleistych do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni siarki. Konferencja Naukowa „ Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”, Zakopane 7-11.02.2011.
 • Klimont K., Bulińska – Radomska Z. 2011. Wpływ wybranych gatunków roślin na procesy glebotwórcze i ich przydatność do rekultywacji bezglebowych utworów wapna poflotacyjnego na powierzchni po otworowej eksploatacji siarki. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Wpływ przekształceń geomechanicznych i hydrologicznych na środowisko przyrodnicze – pokrywę glebową , cieki i zbiorniki powierzchniowe oraz wody podziemne „ Ślesin 16-18.06.2011.
 • Majtkowski W., Golimowski R., Boroń M., Szulc M. 2011. Rekultywacja pól irygowanych w Bydgoszczy z wykorzystaniem metody fitoremediacji. Poster prezentowany na XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Rola infrastruktury i techniki rolniczej w zrównoważonym rolnictwie”, Kielce, 10-11.03.2011.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2011. Budowa siedlisk zastępczych dla kolekcji traw w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB w Bydgoszczy”. Poster prezentowany na Międzynarodowej Konferencji pt. „Back to Eden – the Challenges for Contemporary Gardens”, Katowice-Ustroń-Mikołów, 21-23.05.2011.
 • Majtkowska G., Majtkowski W., Tomaszewski B. Działalność Ogrodu Botanicznego IHAR-PIB w Bydgoszczy na rzecz zachowania roślinnych zasobów genowych. Poster prezentowany na imprezie edukacyjnej poświęconej ochronie środowiska pt. „Europejskie Śniadanie na Trawie”. Toruń, 28-29.05.2011 r.

Publikacje

 • Bulińska-Radomska Z., Molska K. Bajor P., Dostatny D.F., Małuszyńska E., Kolasińska K., Wiewióra B., Góral T., Ochodzki P., Oleksiak T., Goliszewski W., Zarzyńska K., Nowacki W., Kostiw M., Sekrecka D., 2010. Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych. Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych za 2009 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa,  str.51-64.Dostatny D.F., 2010. Ukryta wartość chwastów. Temat miesiąca: Różnorodność biologiczna. Fundacja Wspomagania wsi. Witryna Wiejska. Strona internetowa: wytrynawiejska.org.pl.
 • Czembor H.J., Czembor J.H., Pietrusińska A., Domeradzka O.  2010.  Odporność odmian jęczmienia na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) włączonych do badań rejestrowych w Polsce w latach 2007 – 2009.  Biuletyn IHAR. 256: 81-96.
 • Dostatny D.F., 2010. Znaczenie chwastów w krajobrazie rolniczym. Chwasty – wróg czy przyjaciel rolnika? Misja: różnorodność. Mat. konf. z I Międzynarodowej Konferencji i Warsztatów „Misja: Bioróżnorodność”. Dawne odmiany roślin – Ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie – Bachotek 2009, s. 75-80.
 • Dostatny D.F., Hodun G. Znaczenie ekspedycji w ochronie zasobów genowych roślin. Zesz, Probl. Post.Nauk Rol. z.555: 27-35.
 • Klimont K.,Bulińska- Radomska Z..2010. Sukcesja roślin na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Siarki” Jeziórko”, Biul. IHAR 257/258: 29-37.
 • Majtkowski W. 2010. The reconstruction of gramineous phytocenosis in Botanical Garden of National Centre of Plant Genetic Resources of Plant Breeding and Acclimatization Institute in Bydgoszcz (1st stage: 2008-2009). (W:) 10th Meeting of the ECPGR Working Group on Forages, submitted papers, Island of Poel, Gollwitz/DEU, 28-29.04.2010: 73-77.
 • Majtkowski W. 2010. Odtworzenie fitocenozy wydmowej i solniska w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy KCRZG IHAR – PIB. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 555: 71-77.
 • Majtkowski W. 2010. Rośliny źródłem biomasy na cele energetyczne. Wartości opałowe wybranych roślin energetycznych, zasady zakładania i pielęgnacji plantacji, zbiory, przetwarzanie, sprzedaż. (W:) Poradnik pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy: 33-42 (całość 48 s.), ISBN 978-83-61-036-73-9.
 • Majtkowski W. 2010. Dlaczego warto uprawiać miskanta olbrzymiego? Referat wygłoszony podczas warsztatów nt. „Odnawialne źródła energii i uprawy energetyczne”, towarzyszących wmurowaniu i poświęceniu kamienia węgielnego pod nową fabrykę peletu. Bio Future, Lubień Kujawski, 2.10.2010.
 • Majtkowski W. 2010. Rośliny źródłem biomasy na cele energetyczne. Wartości opałowe wybranych roślin energetycznych, zasady zakładania i pielęgnacji plantacji, zbiory, przetwarzanie, sprzedaż. Referat wygłoszony podczas szkolenia nt. „Odnawialne źródła energii”, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Turystyki i Geografii, 9.11.2010.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2010. Narodowa Kolekcja Traw w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR w Bydgoszczy. (W:) XXXIX Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”. Lublin – Kazimierz Dolny, 23-25.05.2010 r. Materiały: 14.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2010. Budowa siedlisk dla kolekcji traw polskich w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Bydgoszczy w latach 2008-2010. Referat wygłoszony na konferencji pt. „Zadania ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej na terenach siedlisk zastępczych”, Radzionków, 13.10.2010.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Schmidt J., Tomaszewski B. 2010. Forage collecting activities in Poland, 2007-2009. (W:) 10th Meeting of the ECPGR Working Group on Forages, submitted papers, Island of Poel, Gollwitz/DEU, 28-29.04.2010: 37-41.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Ocena wydajności fotosyntetycznej wieloletnich gatunków roślin energetycznych. (W:) XV Konferencja Naukowo-Techniczna “Rola infrastruktury i techniki rolniczej w zrównoważonym rolnictwie”, Kielce, 11-12.03.2010: 49.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Dynamika wzrostu roślin energetycznych oraz potencjalnej biomasy. (W:) Grzybek A. (red. naukowy) “Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy”. Wyd. ITP., Falenty-Warszawa: 114-122. ISBN 978-83-62416-08-0 (całość 230 s.).
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Photosynthetic productivity and efficiency of perennial energetic crops. (W:) Grzybek A. (red. naukowy) „Modelling of biomass utilisation for energy purpose”. FOKUS Bioforsk/NOR Vol. 5, Nr 6: 33-41. ISBN 978-83-62416-09-7, ISBN: 978-82-17-00692-3, ISSN: 0809-8662 (całość 138 s.).
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Pomiar efektywności fotochemicznej. (W:) Grzybek A. (red. naukowy) “Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy”. ITP., Falenty-Warszawa: 127-133. ISBN 978-83-62416-08-0 (całość 230 s.).
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Value of biomass energy, gas and chemical composition and ash content. (W:) Grzybek A. (red. naukowy) „Modelling of biomass utilisation for energy purpose”. FOKUS Bioforsk/NOR Vol. 5, Nr 6: 43-50. ISBN 978-83-62416-09-7, ISBN: 978-82-17-00692-3, ISSN: 0809-8662 (całość 138 s.).
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Wartość energetyczna biomasy, skład chemiczny spalin i zawartość popiołu. (W:) Grzybek A. (red. naukowy) “Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy”. Wyd. ITP., Falenty-Warszawa: 134-144. ISBN 978-83-62416-08-0 (całość 230 s.).
 • Majtkowski W., Szulc P., Gaca , Mikołajczak J. 2010. Ocena wykorzystania Silphium perfoliatum L. w fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Biuletyn IHAR 256: 163-169.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2010. Zachwaszczenie plantacji produkcyjnych wierzby i miskanta olbrzymiego. (W:) Streszczenia referatów i posterów XXXIV Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” pod hasłem „Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na terenach podmiejskich”. UTP, Bydgoszcz – Fordon, 2-3.09.2010: 36.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2010. The current status of forages collection in Poland, 2010. (W:) 10th Meeting of the ECPGR Working Group on Forages, submitted papers, Island of Poel, Gollwitz/DEU, 28-29.04.2010: 59-64.
 • Tomaszewski B., Majtkowski W., Żurek G. 2010. European Dactylis and Festuca (W:) 10th Meeting of the ECPGR Working Group on Forages, submitted papers, Island of Poel, Gollwitz/DEU, 28-29.04.2010: 4-7.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2010. The current status of forages collection in Poland, 2010. (W:) 10th Meeting of the ECPGR Working Group on Forages, submitted papers, Island of Poel, Gollwitz/DEU, 28-29.04.2010: 59-64.
 • Maccaferri M., Sanguineti M.C., Mantovani P., Demontis A., Massi A., Ammar K., Kolmer J.A., Czembor J.H., Breiman A., Tuberosa R.  2010.  Association mapping of leaf rust response in durum wheat.  Molecular Breeding 26(2): 189-228.
 •  Newton A.C., Akar T., Baresel J.P, Bebeli P.J., Bettencourt E., Bladenopoulos K.V.,   Czembor J.H. , D.A. Fasoula D.A., Katsiotis A., Koutis K., Koutsika-Sotiriou M.,  Kovacs G., Larssson H., Pinheiro de Carvalho M.A.A., Rubiales D., Russell J., Dos Santos T.M.M., Vaz Patto M.C.  2010.  Cereal landraces for sustainable agriculture. A review.  Agronomy for Sustainable Development 30(2): 237-269.
 • Jørgensen L.N., Hovmøller M.S., Hansen J.G., Lassen P., Clark B., Bayles R., Rodemann B., Jahn M., Flath K., Goral T., Czembor J.H., Cheyron P., Maumene C., Nielsen G.C.  2010.  EuroWheat.org : A support to integrated disease management in wheat. Outlooks on Pest Management, Vol 21, No 4 – August 2010, p. 173-176.
 • Reinstädler A., Müller J., Czembor J.H., Piffanelli P., Panstruga R.  2010.  Novel induced mlo mutant alleles in 1 combination with site-dir ected mutagenesis reveal functionally important domains in the heptahelical barley Mlo protein. BMC Plant   Biology 2010, 10:31, http://www.biomedcentral.com/1471-2229/10/31.

Plakaty i prezentacje

 • Aubertot J.N., Soudais J., Zerourou A., Mile B., Czembor E., Czembor J.H., Domeradzka O., Jorgensen l., Debaeke P., Bonneme M.H., Willocquet L., Savary S. 2010.  Evaluation of the predective quality of the WHEATPEST model in various european production situations.  ENDURE final meeting “Integrated Pest Management in Europe”, poster in room Milan, Paris, Francja, 24-25.11.2010.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2010.  Powdery mildew and leaf rust resistance in selections from barley landraces collected in West Asia and North Africa.  Proceedings of EUCARPIA Cereals Section Meeting, Cambridge, UK, 6-8.04.2010, Poster 32.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Pietrusinska A., Maccaferri M., Sanguineti M.C., Mantovani P., Tuberosa R.  2010.  Powdery mildew and leaf rust resistance in a collection of durum wheat elite accessions. Proceedings of 8th International Wheat Conference, , St. Petersburg, Rosja, 1-4.06.2010. str. 244.
 • Jørgensen L.N.; Hovmøller M.S.; Hansen J.G.; Lassen P.; Clark B.; Bayles R.; Rodemann B.; Jahn M.; Flath K.; Goral T.; Czembor J.H.; Cheyron P.; Maumene C.; Pope C.; Nielsen G.C.  2010. EuroWheat.org: Eine neue Internetplattform zur Verbreitung aktuellen Wissens zur integrierten Krankheitsbekämpfung in Winterweizen in Europa. Proceedings of 57 Deutsche pflanzenschutztagung ‘Gesunde Pflanze – gesunder Mensch’. 428 Julius-Kuhn-Archiv. Berlin, Niemcy, 6-9.09.2010. str. 341.
 • Klimont K.,Bulińska- Radomska Z. 2010. Badanie sukcesji roślin na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „Jeziórko”, XV Konferencja Naukowo- Techniczna: Rola Infrastruktury i Techniki Rolniczej w Zrównoważonym Rolnictwie, Kielce 11-12 marca 2010.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Tomaszewski B. 2010. Ocena wydajności fotosyntetycznej wieloletnich gatunków roślin energetycznych. XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola infrastruktury i techniki rolniczej w zrównoważonym rolnictwie”, Kielce, 11-12.03.2010.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2010. Zachwaszczenie plantacji produkcyjnych wierzby i miskanta olbrzymiego. Poster prezentowany na XXXIV Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. UTP, Bydgoszcz – Fordon, 2-3.09.2010.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2010. Zachwaszczenie plantacji produkcyjnych wierzby i miskanta olbrzymiego. (W:) Streszczenia referatów i posterów XXXIV Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” pod hasłem „Dynamika roślinności segetalnej na terenach zainwestowanych oraz biologia gatunków zachwaszczających uprawy na terenach podmiejskich”. UTP, Bydgoszcz – Fordon, 2-3.09.2010: 36. Schmidt J., Tomaszewski B. Pozyskiwanie ekotypów dziko rosnących roślin naczyniowych podczas ekspedycji na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2009. (W:) Streszczenia referatów i posterów XXXIX Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”. Lublin – Kazimierz Dolny, 23-25.05.2010: 45.
 • Tomaszewski B., Majtkowski W., Żurek G. 2010. European Dactylis and Festuca (W:) 10th Meeting of the ECPGR Working Group on Forages, submitted papers, Island of Poel, Gollwitz/DEU, 28-29.04.2010: 4-7.
 • Schmidt J., Tomaszewski B. 2010. Pozyskiwanie ekotypów dziko rosnących roślin naczyniowych podczas ekspedycji na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2009. XXXIX Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych “Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”. Lublin – Kazimierz Dolny, 23-25.05.2010.

Publikacje

 • Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski W. 2009. Antioxidant activity and total phenolic of selected grasses (Poaceae) species extracts. Herba Polonica 55, 3: 214-221.
 • Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski W. 2009. Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej oraz zawartości związków polifenolowych w wyciągach z wybranych gatunków traw (Poaceae). (W:) XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych i konferencja „Gromadzenie i wykorzystanie roślin użytkowych w kraju”, Poznań, 5-8.10.2009 r. Materiały: 71.
 • Bulińska-Radomska Z., Mysłowska A., Molska K. Bajor P., Dostatny D.F., Małuszyńska E., Kolasińska K., Wiewióra B., Góral T., Ochodzki P., Oleksiak T., Goliszewski W., Zarzyńska K., Nowacki W., Kostiw M., Sekrecka D., 2009. Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych. Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych za 2008 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, str.61-71.
 • Dostatny D.F., 2008 – 2009. Zachowanie gatunków chwastów – roślin towarzyszących roślinom uprawnym, w: Bulińska-Radomska Z., Podyma W., Dostatny D. F., Zasoby genetyczne roślin użytkowych – ich ochrona oraz użytkowanie, str. 29-46. Tradycyjne sady przydomowe (red.: R. Sobieralska, J. Pająkowski).
 • Dostatny D.F., 2009. Znaczenie chwastów w krajobrazie rolniczym. Chwasty – wróg, czy przyjaciel rolnika? Artykuł w materiałach konferencyjnych z I Międzynarodowej Konferencji „Misja: Bioróżnorodność” Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie. Pokrzydowo, str.: 75-80.
 • Dostatny D.F., 2009.  „Fragment Skarbnicy” polskiej wsi. W: Tradycyjne nasiona: Nasze dziedzictwo i skarb narodowy (red.: J. Łopata).
 • Klimont K., Bulińska-Radomska Z. 2009. Badanie rozwoju wybranych gatunków traw do umacniania składowiska popiołów paleniskowych z elektrociepłowni. Problemy Inżynierii Rolniczej 2(64): 135-145.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. 2009. Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji glebotwórczego gruntu z wapna poflotacyjnego, Biul. IHAR 252:293-300.
 • Klimont K. Buczek Z., Matyka J. 2009. Uprawa roślin alternatywnych na gruntach marginalnych ze szczególnym uwzględnieniem terenów poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „Jeziórko”. Ogrodnictwo Ziemi Sandomierskiej- retrospekcje- przyszłość Sandomierz .2009. : 41-53.
 • Majtkowski W., Dąbrowska-Zielińska K., Tomaszewski B. 2009. Efekty energetyczne uprawy roślin energetycznych. (W:) Energy crops – creating markets for heat and electricity, Puławy, 21-22.09.2009, Materiały: 33-35.Majtkowski W., Piłat J., Mikołajczak J. 2009. Perspektywy wykorzystania wydmuchrzycy pontyjskiej Elymus elongatus ponticus (Podp.) Dorn do celów energetycznych. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Zakopane, 2-6.02.2009 r. Materiały: 215.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2008. Produktywność wieloletnich plantacji energetycznych w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej 2 (60): 153-157.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2009. Ocena materiałów wyjściowych gatunków wieloletnich traw typu C-4 fotosyntezy dla upraw energetycznych w Polsce. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Zakopane, 2-6.02.2009 r., Materiały: 136.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2009. Proso rózgowate (Panicum virgatum ) – cechy morfometryczne oraz ocena biomasy. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Zakopane, 2-6.02.2009 r., Materiały: 214.
 • Majtkowski W., Piłat J. 2009. Wykorzystanie roślin wydmuchrzycy pontyjskiej Elymus elongatus var. ponticus (Podp.) Dorn jako źródła energii odnawialnej. Biuletyn IHAR 253: 323-329.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Piłat J., Mikołajczak J. 2009. Grass species from C-4 carbon fixation group: Polish experiment with a novel energy and forage purposes crop. Journal of Central European Agriculture 10(3): 211-216.
 • Majtkowski W., Piłat J., Szulc P. 2009. Perspektywy uprawy i wykorzystania w Polsce rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum ). Biuletyn IHAR 251: 283-291.
 • Szenejko M., Majtkowski W. 2008. Zmienność cech biologicznych wybranych form Poa pratensis przydatnych do hodowli odmian gazonowych. Łąkarstwo w Polsce 11: 201-210.
 • Żurek G., Tomaszewski B. 2009. Low maintenance turf – quality and weed aspects. Plant Breeding and Seed Science 59: 13-20.
 • Żurek G., Majtkowski W. 2009. Rośliny alternatywne w fitoekstrakcji metali ciężkich z obszarów skażonych. Problemy Inżynierii Rolniczej 3(65): 83-89.
 • Żurek G., Majtkowski W. 2009. Rośliny alternatywne w fitoekstrakcji metali ciężkich z obszarów skażonych. (W:) Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym, Kielce, 12–13.03.2009 r. Materiały: 32–33.

Prezentacje i plakaty

 • Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski W. 2009. Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej oraz zawartości związków polifenolowych w wyciągach z wybranych gatunków traw (Poaceae). Poster prezentowany na XXXVIII Zjeździe Polskich Ogrodów Botanicznych i konferencji „Gromadzenie i wykorzystanie roślin użytkowych w kraju”, Poznań, 5-8.10.2009 r.
 • Bulińska-Radomska Z., Łapiński B., Dostatny D. F., 2009. „Znaczenie banku genów dla zachowania różnorodności biologicznej” – wykład wygłoszony dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w dnia 10.06.2010r.
 • Czembor J.H.  2009.  Wykorzystanie odmian miejscowych jako źródła odporności na choroby zbóż. IHAR Radzików – wykład dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 16.01.2009
 • Czembor J.H.  2009.  Odmiany miejscowe jęczmienia jako źródła odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę karłową. Seminarium naukowe, Katedra Genetyki, hodowli I Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 21.01. 2009.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2009.  Hordeum spontaneum accessions from Palestine as a source of resistance to barley powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei). Proceedings of 19th EUCARPIA Conference – Genetic Resources Section. Ljubljana, Słowenia, 26-29.05.2009. str. 24.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Soest L.J.M.  2009.  Resistance to European isolates of Blumeria graminis f.sp. hordei in selections from barley landraces collected in Ethiopia. Proceedings of 19th EUCARPIA Conference – Genetic Resources Section. Ljubljana, Słowenia, 26-29.05.2009. str. 77.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Loek J.M.S.  2009.  Barley landraces from Israel as sources of resistance to European isolates of Blumeria graminis f.sp. hordei.  12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, Antalya, Turcja, 13-16.10. 2009. str. 127.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2009.  Resistance to powdery mildew in selections from barley landraces collected in Georgia, Azerbaijan, Iraq and Iran.  12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, Antalya, Turcja, 13-16.10. 2009. str. 126.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Pietrusinska A., Tuberosa R.  2009.  Odporność pszenicy twardej (Triticum durum) na mączniaka prawdziwego. Konferencja naukowa IHAR “Nauka dla hodowli roślin uprawnych” – Streszczenia. Zakopane, 2-6.02.2009. str. 173.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Pietrusinska A., Tuberosa R.  2009.  Odporność pszenicy twardej (Triticum durum) na rdzę brunatną. Konferencja naukowa IHAR “Nauka dla hodowli roślin uprawnych” – Streszczenia. Zakopane, 2-6.02.2009. str. 174.
 • Domeradzka O., Czembor J.H., Aubertot J.  2009.  Użycie modelu WHEATPEST do szacowania strat w plonie pszenicy jarej (Triticum aestivum) w warunkach Polski. Konferencja naukowa IHAR “Nauka dla hodowli roślin uprawnych” – Streszczenia. Zakopane, 2-6.02.2009. str. 205.
 • Domeradzka O., Czembor H.J., Czembor J.H.  2009.  Introduction of powdery mildew (Blumeria graminis (DC.) Speer) resistance gene Pm21 into winter triticale (x Triticosecale Wittm.).  12th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, Antalya, Turcja, 13-16.10. 2009. str. 145.
 • Dostatny D. F., 2009. “Agricultural land as a value genetic resources in Poland”. Book of abstracts of the 2nd European Congress of Conservation Biology. Czechy- Praga 31.08-6.09.09.
 • Dostatny D. F. 2009. „Rola ekspedycji w znaczeniu zagrożonych gatunków in situ”. Wykład dla studentów SGGW w IHAR 14.05.2009r. (60 osób).
 • Dostatny D. F., 2009. Znaczenie chwastów w krajobrazie rolniczym. Chwasty – wróg czy przyjaciel rolnika? Misja: różnorodność. Referat w I Międzynarodowej Konferencji i Warsztatów „Misja: Bioróżnorodność”. Dawne odmiany roślin – Ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie – Bachotek.
 • Dostatny D. F., 2009. Conservation strategies for weed species on the „ Model Enclave of Agricultural Biodiversity” in Niecka Nidziańska, sesja plenarna podczas 1st International Conference “Conserving Arable Weed Diversity – The role of weeds as an ecological resource and indicators of agro-ecosystem function”,7-9.7.2009r. Jawczyce.
 • Dostatny D. F., 2009. “Niecka Nidziańska- modelowa ostoja agrobioróżnorodności” podczas Warsztatów o Różnorodności w rolnictwie, poprzedzające 1st International Conference “Conserving Arable Weed Diversity – The role of weeds as an ecological resource and indicators of agro-ecosystem function”
 • Dostatny D. F., 2009. „Znaczenie chwastów w krajobrazie rolniczym. Chwasty – wróg, czy przyjaciel rolnika?”. Referat podczas I Międzynarodowej Konferencji „Misja: Bioróżnorodność” Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich- ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie, w dn.1-3 października 2009r. Pokrzydowo.
 • Dostatny D. F., 2009. Znaczenie ekspedycji w ochronie zasobów genowych. 20-23.09.2009 Warsztaty i Ogólnopolska Konferencja „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Uprawnych” w Zakopane.
 • Klimont K. 2009. ”Ocena kolekcji roślin miododajnych oraz gatunków i mieszańców wierzby ( Salix sp) pod względem ich przydatności do rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł siarkowy, autorzy : Klimont K., Bulińska- Radomska z., Konferencja Naukowa : Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych, Zakopane ,20-23.09.2009.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. 2009. Badanie przydatności wybranych gatunków roślin do rekultywacji bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego. Konferencja Naukowa : Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Zakopane,02-06.02.2009.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. 2009. Badanie rozwoju wybranych gatunków traw do umacniania hałd popiołów paleniskowych z elektrociepłowni, Konferencja Naukowo – Techniczna : Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym, Kielce,12-13.03.2009.
 • Maccaferri M., Mantovani P., Sanguineti M.C., Demontis A., Massi A., Ammar K., Kolmer J.,  Czembor J.H., Breiman A., Tuberosa R.  2009.  A major QTL for leaf rust resistance, widely exploited in durum wheat breeding, maps on chromosome 7BL. Proceedings of Borlaug Global Rust Initiative. Technical Workshop, 17-20.03.2009 Cd. Obregon, Sonora, Meksyk, Poster 34. str.247.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2009. Ocena materiałów wyjściowych gatunków wieloletnich traw typu C-4 fotosyntezy dla upraw energetycznych w Polsce. Konferencja naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”, Zakopane, 2-6.02.2009.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2009. Proso rózgowate (Panicum virgatum ) – cechy morfometryczne oraz ocena biomasy. Konferencja naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”, Zakopane, 2-6.02.2009 r.
 • Majtkowski W. 2009. Program ochrony roślinnych zasobów genowych. Referat wygłoszony na spotkaniu naukowym Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego w Toruniu. Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy, 22.05.2009.
 • Majtkowski W. 2009. Odtworzenie fitocenozy wydmowej i solniska w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy. Referat wygłoszony na warsztatach i ogólnopolskiej konferencji „Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych”, Zakopane, 20-23.09.2009.
 • Majtkowski W., Dąbrowska-Zielińska K., Tomaszewski B. 2009. Efekty energetyczne uprawy roślin energetycznych. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Energy crops – creating markets for heat and electricity”, Puławy, 21-22.09.2009.
 • Majtkowski W., Piłat J., Mikołajczak J. 2009. Perspektywy wykorzystania wydmuchrzycy pontyjskiej Elymus elongatus ponticus (Podp.) Dorn do celów energetycznych. Poster prezentowany na konferencji naukowej „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”, Zakopane, 2-6.02.2009 r.
 • Schmidt J. 2009. Ocena cech trawnikowych ekotypów wybranych gatunków traw z obszaru woj. lubuskiego. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Zakopane, 2-6.02.2009 r., Materiały: 224.
 • Żurek, Majtkowski. 2009. Rośliny alternatywne w fitoekstrakcji metali ciężkich z obszarów skażonych. Poster prezentowany na konferencji naukowo – technicznej „Nowe Techniki i Technologie w Rolnictwie Zrównoważonym”, Kielce, 12 – 13.03.2009.

Publikacje

 • Bulińska-Radomska Z., Mysłowska A., Bajor P., Dostatny D.F., Małuszyńska E., Kolasińska K., Wiewióra B., Góral T., Ochodzki P., Oleksiak T., Goliszewski W., Zarzyńska K., Nowacki W., Kostiw M., Sekrecka D. 2008. Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych. Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych za 2007 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, str.51-61.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2008.  Leaf rust resistance in hybrid lines derived from crosses between Hordeum vulgare and Hordeum bulbosum.  Plant Breeding and Seed Science 57: 13-20.
 • Dostatny D.F., Małuszyńska E. 2008. Skład gatunkowy chwastów podczas wegetacji i w materiale ze zbioru w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych. Pam. Puł. 145: 1-17.
 • Dostatny D.F., Małuszyńska E. 2008. Biologia i cykl życiowy Chenopodium album L. na    plantacjach ekologicznych zbóż w warunkach doświadczalnych. Annales UMCS, sectio E, vol.LXIII (1):55-63.
 • Klimont K. 2008. Wpływ herbicydów na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej i jarej, Biul. IHAR 248: 3-12.
 • Klimont K. 2008. Badanie wpływu biostymulacji światłem lasera na wartość siewną nasion i plon wybranych gatunków roślin uprawnych. Międzynarodowa Konferencja naukowa „ Fizyka w badaniach rolniczych” Lublin 12-13 czerwca 2008  Referaty i Doniesienia: 46-47.
 • Klimont K., Bulińska- Radomska Z. 2008. Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji podłoża wapna poflotacyjnego w różnych warunkach agrotechnicznych .Problemy Inżynierii Rolniczej 1(59):99-108.
 • Klimont K. Bulińska –Radomska Z. 2008. Rośliny alternatywne i ich znaczenie gospodarcze na przykładzie zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych Kopalni Siarki „ Jeziórko”, Zeszyty Sandomierskie 26:46-52.
 • Klimont K. Bulińska- Radomska. 2008. Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji podłoża wapna poflotacyjnego w różnych warunkach agrotechnicznych. XIII Konferencja Naukowo –Techniczna .  Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym .Kielce 13-14 marca 2008. Skróty referatów : 21 .
 • Majtkowski W. 2008. Rynek biomasy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. (W:) Gradziuk P. (red.) Energia odnawialna. Wyd. „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa, ISBN 83-89503-64-6: 139-143.
 • Majtkowski W. 2008. Opłacalna i wydajna. Badania wskazują – uprawiaj miskanta. Agroenergetyka 2(24): 18-20.
 • Majtkowski W. 2008. Wydmuchrzyca wydłużona. Alternatywa dla wierzby na terenach suchych. Agroenergetyka 3(25): 12-14.
 • Majtkowski W. 2008. Rośliny źródłem biomasy na cele energetyczne. Materiały szkoleniowe wydane przez Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego i Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Kwidzyniu, sfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kwidzyniu.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2008. Działania Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy na rzecz zachowania bioróżnorodności. (W:) Bioróżnorodność w ogrodach w epoce ogólnoświatowych migracji. Polsko-niemiecka Konferencja, Akademia Brandenburska „Schloss Criewen”, 10-11.11.2008. Materiały: 10.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2008. Produktywność wieloletnich plantacji energetycznych w Polsce. (W:) Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kielce, 13-14.03.2008 r. Materiały: 20.
 • Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Mikołajczak J., Góralska A. 2008. The usefulnees for ensiling of chosen plant forms of species of silphium genus. Journal of Central European Agriculture 9, 1: 224.
 • Szenejko M., Majtkowski W. 2008. Zmienność cech biologicznych wybranych form Poa pratensis (W:) Współczesne ekosystemy trawiaste, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław, 16-18.09.2008 r. Materiały: 63.

Plakaty i prezentacje

 • Czembor J.H.  2008.  Importance of Ramularia collo-cygni on barley plantations in Poland. Cost Action workshop „Emerging pathotypes in cereals”, WG5, Disease complexes, Kavalto farm, Piikkio, Finlandia, 26-28.03.2008.
 • Czembor J.H.  2008.  Importance of fungal diseases on barley, wheat and triticale in Poland. Seminar in Agroscope Changins-Wädenswil research station ACW,  Changins, Szwajcaria, 3.07.2008.
 • Czembor J.H.  2008.  Research programmes conducted in Laboratory of Applied Genetics, IHAR Radzikow. Seminar in Agroscope Changins-Wädenswil research station ACW, Changins, Szwajcaria, 3.07.2008.
 • Czembor J.H.  2008.  Involvement of Laboratory of Applied Genetics in ENDURE – European Network for Durable Exploitation of Crop Protection Strategies. Seminar in Agroscope Changins-Wädenswil research station ACW, Changins, Szwajcaria, 3.07.2008.
 • Czembor J.H. , Czembor E., Domeradzka O., Aubertot J.N.  2008.  WHEATPEST tested in Poland.  Workshop of RA2.1 – WHEATPEST model, ENDURE Annual Meeting, La Grande-Motte, Francja, 15-17.10.2008.
 • Czembor J.H.  2008.  Barley landraces as source of resistance to biotic stresses Cost Action SUSVAR workshop of WG1, subgroup Landraces on preparing review paper “Cereal landraces for sustainable agriculture”. Larnaca, Cypr, 28-29.05.2008.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2008.  Discovery of Mlo resistance to powdery mildew in barley landraces collected in Libya. Proceedings of 10th International Barley Genetics Symposium, Ed S. Grando. Bibliotheca Alexandrina, Aleksandria, Egipt, 5-10.04.2008. Poster 6/7-8.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2008.  Mlo resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in selections from barley landraces collected in Yemen. Proceedings of 10th International Barley Genetics Symposium, Ed S. Grando. Bibliotheca Alexandrina, Aleksaandria, Egipt, 5-10.04.2008. Poster 6/7-9.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2008.  Powery mildew resistance in Hordeum spontaneum from West Asia and North Africa. Proceedings of 10th International Barley Genetics Symposium, Ed S. Grando. Bibliotheca Alexandrina, Aleksandria, Egipt, 5-10.04.2008. Poster 6/7-10.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2008.  Powery mildew resistance in Hordeum spontaneum populations. Proceedings of 18th EUCARPIA General Congress „Modern Variety Breeding for Prezent and Future Leeds” Eds. J Prohens and ML Badenem,Valencia, Hiszpania, 9-12.09.2008. str. 110.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2008.  Barley landraces as source of effective resistance against European isolates of powdery mildew. Proceedings of 18th EUCARPIA General Congress „Modern Variety Breeding for Prezent and Future Leeds” Eds. J Prohens and ML Badenem, Valencia, Hiszpania, 9-12.09.2008. str. 351.
 • Czembor J.H., Czembor E., Domeradzka O., Aubertot J.N.  2008.  Simulation model for yield losses WHEATPEST tested in Poland. Proceedings of International Conference „Diversifying Crop Protection”, La Grande-Motte, Francja, 12-15.10.2008. Poster P.55, str.101.
 • Dostatny D.F., 2008. “Changes in Floral Composition of Segetal Communities of Cereal Crops in the South of Poland”. W: Vancouver – Kanada „5th International Weed Science Congress”, 23-27.06.2008.
 • Dostatny D. F., 2008. „Znaczenie banku genów dla zachowania różnorodności biologicznej” Dwa wykłady oraz zajęcia laboratoryjne i polowe dla studentów SGGW w IHAR maj 2008r. (180 osób – 10 godzin).
 • Dostatny D. F., 2008. „Niecka Nidziańska- modelowa ostoja agrobioróżnorodności”. Referat podczas szkolenie rolników w ramach projektu „Niecka Nidziańska- modelowa ostoja agrobioróżnorodności” w Pińczowie w dniu 29.11.2008r. (30 uczestników).
 • Dostatny D. F., Małuszyńska E. 2008. “Germination and life cycle of Chenopodium album in experimental conditions”. W: „9th ISSS Conference on Seed Biology”, 6-11.07.2008 r. Olsztyn, Streszczenie w: Pol. Journal of Nat. Sci. Suppl. No. 5 (208-299).
 • Klimont K. 2008.  Badanie wpływu biostymulacji światłem lasera na wartość siewną nasion i plon wybranych gatunków roślin uprawnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lublin 12-13 czerwca 2008.
 • Klimont K. 2008. Rewitalizacja środowisk pokopalnianych, Konferencja Naukowa nt. Ryzyko a ubezpieczenia w górnictwie.08.04.2008 Akademia Górnicza Kraków.
 • Klimont K., Ocena przydatności wybranych gatunków roślin użytkowych do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną, VIII Edycja Światowego Dnia Ochrony Środowiska,04.06.2008 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza w Sandomierzu.
 • Klimont K. Bulińska- Radomska. 2008. Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji podłoża wapna poflotacyjnego w różnych warunkach agrotechnicznych. XIII Konferencja Naukowo –Techniczna  . „ Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym .Kielce 13-14 marca 2008.
 • Majtkowski W. 2008. Przegląd roślin energetycznych – zboża, trawy, byliny. Referat wygłoszony na Forum Roślin Energetycznych podczas Targów Polagra Premiery 2008. MTP Poznań, 15.02.2008.
 • Majtkowski W. 2008. Wykład nt. “Trawy ozdobne i gazonowe”, w ramach elektywu: “Sztuka ogrodowa”, dla studentów uzupełniających studiów magisterskich Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, specjalność: Produkcja ogrodnicza (wymiar – 3 godziny), 10.10.2008.
 • Majtkowski W. 2008. Rynek biomasy na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Referat wygłoszony na konferencji „Energia odnawialna”, MODR w Warszawie, Oddz. Poświętne w Płońsku, 4-5.12.2008.
 • Majtkowski W. 2008. Biomasa – metody jej energetycznego użytkowania, technika, korzyści i bariery. Referat wygłoszony na seminarium szkoleniowym „Odnawialne źródła energii i oszczędzanie energii w budownictwie oraz gospodarstwie domowym”, Kwidzyn, 5.12.2008.
 • Majtkowski W. 2008. Rośliny energetyczne i rynek biomasy w województwie kujawsko-pomorskim. Referat wygłoszony podczas Dnia Otwartych Drzwi w IHAR, Radzików, 20.06.2008.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2008. Narodowa Kolekcja Traw – źródłem materiałów do uprawy w cieniu drzew. Referat wygłoszony na XXXVII Zjeździe Ogrodów Botanicznych w Polsce, Gołuchów, 6-7.10.2008.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2008. Działania Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy na rzecz zachowania bioróżnorodności. Referat wygłoszony na polsko-niemieckiej konferencji nt. Bioróżnorodność w ogrodach w epoce ogólnoświatowych migracji. Akademia Brandenburska „Schloss Criewen”, 10-11.11.2008.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2008. Produktywność wieloletnich plantacji energetycznych w Polsce. Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym”, Kielce, 13-14.03.2008 r.
 • Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Mikołajczak J., Góralska A. 2008. The usefulnees for ensiling of chosen plant forms of species of Silphium 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development “Agri-environment and animal welfare”. Nitra, Slovak Republic, 28.11-1.12.2007.
 • Szenejko M., Majtkowski W. 2008. Zmienność cech biologicznych wybranych form Poa pratensis Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne ekosystemy trawiaste”, Wrocław, 16-18.09.2008 r.
 • Wiewióra B., Prończuk M., Żurek G., Schmidt J. 2008. Warunki siedliskowe jako czynnik warunkujący występowanie grzybów endofitycznych na trawach w Polsce. (W:) Choroby roślin na tle zmian klimatycznych, sympozjum naukowe, Wrocław, 17–19.09.2008. Materiały: 83.
 • Willocquet L., Aubertot J.N., Lebard S., Robert C., Lannou C., Mille B., Czembor J.H., Savary S.  2008.  WHEATPEST, a simulation model of field losses caused by multiple injuries for wheat in Europe. Proceedings of International Conference „Diversifying Crop Protection”, La Grande-Motte, Francja, 12-15.10.2008, Lecture O.49, str.56.

Publikacje

 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2007.  Leaf rust resistance in winter barley cultivars and breeding lines.  Plant Breeding and Seed Science 56: 47-56.
 • Czembor J.H., Bladenopoulos K.  2007.  Resistance to leaf rust (Puccinia hordei) in Greek barley cultivars and breeding lines.  Cereal Rusts and Powdery Mildews Bulletin.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2007.  Screening for leaf rust resistance in collections of barley landraces from Southern Mediterranean region.  Plant Breeding and Seed Science 56: 57-72.
 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2007.  Leaf rust resistance in spring barley cultivars and breeding lines.  Plant Breeding and Seed Science, 55: 5-19.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Attene G., Papa R.  2007.  Leaf rust resistance in selections from barley landraces collected in Sardinia.  Plant Breeding and Seed Science 56: 73-84.
 • Czembor J.H.  2007.  Powdery mildew resistance in recombinat lines originating from crosses between Hordeum vulgare and Hordeum bulbosum.  Plant Breeding and Seed Science 56: 85-997
 • Dostatny D.F. 2007. Zagrożenia różnorodności w zespole Caucalido-Scandicetum. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 517: 267-276.
 • Klimont K. 2007. Wpływ herbicydów na wartość siewną i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego i pszenżyta jarego. Biul .IHAR 243: 57-67.
 • Klimont K. 2007. Wpływ herbicydów na plon ziarna i strukturę plonu zbóż. Biul. IHAR 243 :69-81.
 • Klimont K. 2007. Przydatność wybranych gatunków roślin miododajnych do rekultywacji osadników wapna poflotacyjnego wzbogaconego osadami ścieków komunalnych. Biul. IHAR 244 :249-257.
 • Klimont K. 2007. Ocena przydatności wybranych gatunków roślin użytkowych do rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. Problemy Inżynierii Rolniczej 2(56) :27-36.
 • Majtkowski W. 2007. Wieloletnie rośliny energetyczne (wierzba, miskantus, ślazowiec pensylwański) – agrotechnika i zagrożenia upraw, produktywność. (W:) Energia z plantacji, Seminarium I. Plantacje roślin energetycznych szansą dla rolnictwa i energetyki, Katowice, 20.04.2007 r. Materiały: 10-13
 • Majtkowski W. 2007. The input of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz for development and promotion of renewable energy in Poland. Materiały z 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II “European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies”. Warszawa, Rogów, 3-7.07.2007 r. (W:) Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 16A: 36.
 • Majtkowski W. 2007. Perspektywy rozwoju rynku biomasy w Polsce. (W:) Odnawialne źródła energii – bariery i perspektywy, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 17.05.2007 r. Materiały: 19-24 (+ płytka CD).
 • Majtkowski W. 2007. Agrotechnika wieloletnich roślin na cele energetyczne. (W:) 3 Regionalne Forum Energetyki Odnawialnej, Przysiek, 18.05.2007 r. Materiały: 16-19.
 • Majtkowski W. 2007. Droga do odszkodowania. Szkody łowieckie na plantacjach roślin energetycznych. Agroenergetyka 1(19): 42-44.
 • Majtkowski W. 2007. Sorgo i szczaw. Rośliny energetyczne na suche stanowiska. Agroenergetyka 2(20):18-19.
 • Majtkowski W. 2007. Dla rolników. Bez wiedzy nikt nie zaryzykuje. Agroenergetyka 3(21): 48.
 • Majtkowski W. 2007. Rośliny energetyczne na paliwo stałe. Wieś Jutra 8-9(109-110): 16-18.
 • Majtkowski W. 2007. Perspektywy rozwoju rynku biomasy w Polsce. Nasz Dom Europejski 11: 23-25.
 • Majtkowski W. 2007. Problemy powstania rynku biomasy w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (55): 155-162.
 • Majtkowski W. 2007. Rośliny energetyczne na paliwo stałe. (W:) Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa – szanse i problemy. Wyd. „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa, ISBN 83-89503-38-7: 69-75 (całość 229 s.).
 • Majtkowski W. 2007. Strategiczne kierunki hodowli roślin alternatywnych. (W:) Ulepszanie roślin uprawnych dla zróżnicowanych agroekosystemów. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR 27: 77-87.Majtkowski W. 2007. Perspektywy hodowli i uprawy roślin energetycznych w Polsce. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Konferencja Naukowa, Zakopane, 29.01.-2.02. Materiały: 67.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2007. Trawy ozdobne. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa, ISBN 978-83-89615-31-2: 118 ss.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2007. Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin do uprawy na cele energetyczne w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 91-99.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2007. Gromadzenie zasobów genowych przez Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy w latach 1999-2005. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 101-106.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2007. Osobliwości florystyczne zboczy kserotermicznych w Wielkich Lniskach k. Grudziądza. (W:) Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8.09., Streszczenia: 94-95.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Piłat J., Mikołajczak J. 2007. Grass species from C-4 carbon fixation group: polish experience with a novel energy and forage purposes crop. The Journal of Central European Agriculture, ISBN 978-80-8069-962-8: 116-121 (płytka CD).
 • Majtkowski W., Piłat J. 2007. Perspektywy uprawy i wykorzystania sylfii przerośniętej (Silphium perfoliatum) w Polsce. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Konferencja Naukowa, Zakopane, 29.01.-2.02. Materiały: 250-251.
 • Majtkowski W., Grabowski P. 2007. Pelety z odpadów. Agroenergetyka 4(21): 34-35.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2007. Trawy jako źródło biomasy dla produkcji energii. (W:) Trawy energetyczne, Konferencja Naukowa, Dolsk, 24-25.09.2007 r. Materiały: 7
 • Majtkowski W. 2007. Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych. Wierzba, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi. Materiały szkoleniowe K-PODR w Minikowie, Oddział w Przysieku.
 • Majtkowski W., Wałkowski T. 2007. Technologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania alternatywnego wykorzystania produktów rolnych na cele energetyczne. W: Alternatywne kierunki produkcji roślinnej, rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, len i konopie włókniste, zioła, winorośl. Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 1.3. Szkolenia. ISBN 83-60304-23-8: 6-43.
 • Nowosielska D., Rawski R., Schmidt J., Osińska A. 2007. Ekspedycja Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych na terenie Krymu. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517: 107-114.
 • Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Mikołajczak J., Góralska A. 2007. The usefulnees for ensiling of chosen plant forms of species of Silphium The Journal of Central European Agriculture, ISBN 978-80-8069-962-8: 135-141.
 • Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Żurek G., Mikołajczak J. 2007. The feeding value assessment of forage from C-4 grass species in different phases of vegetation. Part III. Panicum virgatum Plant Breeding and Seed Science 55: 63-72.
 • Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Żurek G., Mikołajczak J., Brucknerova M. 2007. The feeding value assessment of forage from C-4 grass species in different phases of vegetation. Part II. Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. Plant Breeding and Seed Science 55: 53-61.
 • Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Żurek G., Mikołajczak J., Buko M. 2007. The feeding value assessment of forage from C-4 grass species in different phases of vegetation. Part I. Andropogon gerardi Plant Breeding and Seed Science 55: 43-52.
 • Schmidt J. 2010. Zasoby genowe roślin dziko rosnących z rodziny motylkowatych (Fabaceae) – ekspedycje Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 555: 79-92.
 • Żurek G., Schmidt J. 2007. Charakterystyka jakości trawnikowej ekotypów życicy trwałej (Lolium perenne L. pozyskanych na Ukrainie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Z. 517:803-810.

Prezentacje i plakaty

 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2007.  Odmiany miejscowe jęczmienia jako źródło odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei). Streszczenia – Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych” Zakopane 29.01-02.02.2007. str. 43.
 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2007.  Exploitation of landraces and wild barleys in breeding programmes. Proceedings of  8th Eucarpia Genetic Resources Section “Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture”, Piestany, Slowacja, 23 -26.05.2007. str. 45.
 • Czembor J.H.  2007.  Ramularia collo-cygni – nowe zagrozenie upraw jęczmienia w Europie. – Seminarium IHAR Radzików 13.06.2007.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2007.  Odporność odmian miejscowych jęczmienia z Nepalu na zakażenie europejskimi izolatami mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei). Streszczenia – Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych” Zakopane 29.01-02.02.2007. str. 151.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Pickering R.  2007.  Exploitation of Hordeum bulbosum and Hordeum spontaneum in barley breeding for powdery mildew and leaf rust resistance. Proceedings of  8th Eucarpia Genetic Resources Section “Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture” Piestany, Słowacja, 23 -26.05.2007. str. 117.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2007.  Exploitation of lines with mlo gene selected from barley landraces collected in Yemen in barley breeding programmes for durable powdery mildew resistance. Proceedings of  8th Eucarpia Genetic Resources Section “Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding.
 • Dostatny D. F. 2007. Znaczenie banku genów dla zachowania różnorodności biologiczne. Dwa wykłady oraz zajęcia laboratoryjne i polowe dla studentów SGGW w IHAR maj 2007.
 • Dostatny D. F. 2007. Zagrożenia różnorodności biologicznej w zespole Caucalido- Scandicetum. W: 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego “Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy” w dniach 3-8 września w Szczecinie.
 • Dostatny D. F., Dziubiak M. 2007. Plant genetic resources in the north-western part of Poland (Pomeranian region of Poland. W: “1st International symposium “Flora, Vegetention and Landscape of Pomerania”.
 • Dostatny D. F., Dziubiak M. 2007. Agricultural land as a genetic resources at the beginning of the XXI century in Poland. W: 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens East Cent Gard II. “European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies”, 3-7.07.2007, Warszawa/Rogów, Poland. Bulletin of Botanical Gardens, 2007 16a: 42.
 • Dostatny D. F., Nowosielska D., Seroczyńska A. 2007. Changes in plant genetic resources of Lubelszczyzna. W “18th EUCARPIA – Genetic resources section” – Slovak Republic.
 • Klimont K. 2007. Zastosowanie wybranych gatunków roślin miododajnych do rekultywacji bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego . Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych. Zakopane 29.01-02.02.2007.Skróty referatów :248.
 • Klimont K. 2007. Ocena przydatności wybranych gatunków roślin użytkowych do rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. XII Konferencja Naukowa „Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym „ 8-9 marca 2007.
 • Klimont K. 2007. Zastosowanie wybranych gatunków roślin miododajnych do rekultywacji bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego . Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych. Zakopane 29.01-02.02.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Perspektywy hodowli i uprawy roślin energetycznych w Polsce. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”. Zakopane, 29.01.-2.02.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Wieloletnie rośliny energetyczne (wierzba, miskantus, ślazowiec pensylwański) – agrotechnika uprawy. Referat wygłoszony na Forum Roślin Energetycznych. Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 23.02.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Rośliny energetyczne na paliwo stałe. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa – szanse i problemy”. Warszawa, SGGW, 28.02.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Problemy powstania rynku biomasy w Polsce. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym”. Kielce, 8-9.03.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Ogólnopolski program szkoleń FAPA w latach 2007-2008 w zakresie promocji uprawy roślin alternatywnych. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Stargard Szczeciński, 14.04.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Wieloletnie rośliny energetyczne (wierzba, miskantus, ślazowiec pensylwański) – agrotechnika i zagrożenia upraw, produktywność. Referat wygłoszony na Seminarium „Energia z plantacji”, cz. I. „Plantacje roślin energetycznych szansą dla rolnictwa i energetyki”. Katowice, 20.04.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej – rośliny na cele energetyczne. Szkolenie doradców i instruktorów. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 19.04.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Perspektywy rozwoju rynku biomasy w Polsce. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Odnawialne źródła energii – bariery i perspektywy”. Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 17.05.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Agrotechnika wieloletnich roślin na cele energetyczne. Referat wygłoszony na 3 Regionalnym Forum Energetyki Odnawialnej. Przysiek, 18.05.2007.
 • Majtkowski W. 2007. The input of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz for development and promotion of renewable energy in Poland. Referat wygłoszony na 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II “European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies”. Warszawa, Rogów, 3-7.07.2007.
 • Majtkowski W. 2007. Wartościowe rośliny energetyczne. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji „Biopaliwa szansą dla Polski, Dni Ślazowca”. Warszawa, SGGW, 27-28.09.2007.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2007. Trawy jako źródło biomasy dla produkcji energii. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Trawy energetyczne”. Dolsk, 24-25.09.2007.
 • Majtkowski W., Majtkowska G. 2007. Założenia do kolekcji traw polskich w układzie siedliskowym w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodów Botanicznych „Znaczenie nowych ogrodów botanicznych dla lokalnych społeczeństw i rozwoju regionalnego”. Kielce, 15-16.10.2007.
 • Majtkowski W., Piłat J. Perspektywy uprawy i wykorzystania sylfii przerośniętej (Silphium perfoliatum) w Polsce. Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych”, Zakopane, 29.01.-2.02.2007.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2007. Osobliwości florystyczne zboczy kserotermicznych w Wielkich Lniskach k. Grudziądza. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8.09.2007.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., Piłat J., Mikołajczak J. 2007. Grass species from C-4 carbon fixation group: polish experience with a novel energy and forage purposes crop. 2nd International Conference on Agricultural and Rural Development “Agri-environment and animal welfare”. Nitra, Slovak Republic, 28.11-1.12.2007.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H.  2007.  Ocena wybranych metod izolacji DNA pod względem ich przydatności w hodowli pszenicy. Streszczenia – Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli roślin uprawnych” Zakopane 29.01-02.02.2007. str. 149.
 • Schmidt J. 2007. Ekotypy życicy trwałej (Lolium perenne) z Krymu potencjalnym źródłem materiałów wyjściowych. (W:) Nauka dla hodowli roślin uprawnych, Konferencja Naukowa, Zakopane, 29.01.-2.02.2007, Streszczenia: 249.Schmidt J. Testing of ornamental value of plants collected during foreign expedition of Botanical Garden of PBAI in Bydgoszcz in 1998-2005. 2nd International Conference of Eastern and Central European Botanic Gardens EastCentGard II “European botanic gardens together towards the implementation of plant conservation strategies”. Warszawa, Rogów, 3-7.07.2007.

Publikacje

 • Czembor J.H.  2006.  Barley landraces as source of resistance for powdery mildew and leaf rust for breeding for organic farming. Proceedings of  the COST SUSVAR workshop on “Cereal crop diversity: Implications for production and products”. La Besse, Francja, 11-13.06.2006, str. 88-90.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., van Soest L.J.M.  2006.  Resistance of Barley Landraces Collected in Pakistan to Isolates of Blumeria graminis f. sp. hordei. Proceeding of “Cereal Science and Technology for Feeding Ten Billion People: Genomics Era and Beyond” – Cereals Section Meeting. Lleida, Hiszpania, 13 – 17.11.2006, str. 132.
 • Daciuk U. 2006. Aktywność metyloesteraz pektyn w aklimatyzowanych i deaklimatyzowanych liściach rzepaku ozimego. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Biologii Eksperymentalnej Roślin. Praca magisterska pod kierunkiem dr Danuty Soleckiej
 • Dostatny D.F. 2006. Diversity of field weeds within Nadnidziański Landscape Park, its conditions and protection. Part I – Weed species composition in the root crops depending on habitats conditions. Plant Breeding and Seed Science 53: 77-93.
 • Dostatny D.F. 2006. Diversity of field weeds within Nadnidziański Landscape Park, its conditions and protection. Part II – The effect of tillage systems on diversity of weeds in root and fodder crops. Plant Breeding and Seed Science 54: 65-75.
 • Dostatny D.F., Nowosielska D. 2006. Collecting missions of the National Centre for Plant Genetic Resources conducted in 2004. Plant Breeding and Seed Science 54: 85-89.

Plakaty i prezentacje

 • Czembor J.H.  2006.  Barley landraces as a source of resistance to powdery mildew and leaf rust for breeding for organic farming.  Uniwersytet Sewilla, Hiszpania 19.02.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture – CICSA at Plant Breeding and Acclimatization Institute – IHAR. Uniwersytet Sewilla, Hiszpania 19.02.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Investigation of barley landraces for resistance to powdery mildew and leaf rust. Uniwersytet Kordoba, Hiszpania 22.02.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture – CICSA at Plant Breeding and Acclimatization Institute – IHAR. Uniwersytet Kordoba, Hiszpania 22.02.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Barley landraces as a source of resistance to powdery mildew and leaf rust for breeding for organic farming.  INRA Montpelier, Francja 7.03.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture – CICSA at Plant Breeding and Acclimatization Institute – IHAR. INRA Montpelier, Francja 7.03.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Investigation of barley landraces for resistance to powdery mildew and leaf rust. IPGRI Rzym, Włochy 22.03.2006.
 • Czembor J.H.  2006.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture – CICSA at Plant Breeding and Acclimatization Institute – IHAR. IPGRI Rzym, Włochy 22.03.2006.
 • Dostatny D. F. 2006. „Znaczenie banku genów dla zachowania różnorodności biologicznej” Dwa wykłady oraz zajęcia laboratoryjne i polowe dla studentów SGGW w IHAR maj 2006r.
 • Dostatny D. F. 2006. ”Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej”, III Krajowa Konferencja w Lublinie (27-29 czerwca 2006).

Publikacje

 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2005.  Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego jęczmienia (Blumeria graminis f.sp. hordei)w Polsce w roku 2001.  Biuletyn IHAR 236: 183-192.
 • Czembor J.H., Oestergard H.  2005.  SUSVAR – europejski program badawczy wspierający zrównoważoną produkcję zbóż.  Wieś Jutra 4(81): 30-31.
 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2005.  Hodowla zbóż dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.  Wieś Jutra 4(81): 32-33.
 • Czembor P.Cz., Czembor J.H.  2005.  Identification of RAPD marker for the Mlat powdery mildew resistance gene in barley.  Mykologiya i Fitopatologiya 39(2): 66-73.
 • Czembor J.H., Arseniuk E.  2005.  Hodowla zbóż dla potrzeb rolnictwa zrównoważonego.  W:  Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa, W. Golka (ed) str. 157-178.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Bockelman H.E.  2005.  Powdery mildew resistance in populations of barley landraces originated from Greece and Cyprus.  Proceedings of XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting “Plant Genetic Resources of Geographical and “other”islands”, Castelsardo, Włochy, 30.03 – 2.04. 2005, str. 48.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Mackey M.  2005.  Resistance to powdery mildew in selections from barley landraces collected in southern Europe.  Proceedings of XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting “Plant Genetic Resources of Geographical and “other”islands”, Castelsardo, Włochy, 30.03 – 2.04. 2005, str. 55.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2005.  Barley landraces as a source of resistance to powdery mildew for breeding for organic farming.  Proceedings of COST 860 SUSVAR, ECO-PB conference “Organic Breeding Strategies and the use of molecular markers”, 17 -19.01.2005, Driebergen, Holandia, str. 31.
 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2005.  Odmiany miejscowe ze światowych kolekcji jęczmienia źródłem odporności na mączniaka prawdziwego.  Streszczenia z XLV Sesji Naukowej IOR, Poznań, 3-4.02.2005, str. 192.
 • Dostatny D.F. 2005.  “Preservation of traditional species and varieties of crop plants as well as cultivation-accompanying species”. Artykuł w materiałach z konferencji Hodnotenie Genetickych Zdrojov Rastlin. Piestany 25-26 maj 2005, s. 151-153.
 • Horoszkiewicz-Janka J., Nieróbca A., Czembor J.H., Sikora H.  2005.  Porażenie pszenicy ozimej przez grzyby chorobotwórcze w zależności od zastosowanej strategii ochrony.  Streszczenia z XLV Sesji Naukowej IOR, Poznań, 3-4.02.2005, str. 203.
 • Nowosielska D., Podyma W., Nowosielski J., Dostatny D.F. 2005. “Expeditions of the National Centre for Plant Genetic Resources Conducted on the territory of Poland during 2000-2004”. Artykuł w materiałach z konferencji Hodnotenie Genetickych Zdrojov Rastlin. Piestany 25 – 26 maj 2005, s. 195-198.

Plakaty i prezentacje

 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2005.  Resistance to Puccinia hordei in selections from barley landraces collected in West Asia and North Africa.  Warsztat COST 860 SUSVAR, pt. “Assessment of varietal characteristics in diverse crops and low-input especially organic growing systems”, Edinburgh, UK, 3-6.07.2005.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2005.  Odporność linii wyselekcjonowanych z odmian miejscowych jęczmienia na europejskie izolaty Blumeria graminis f.sp, hordei.  Konferencja zimowa hodowców pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy “Nauka dla Hodowli Zbóż”,  Zakopane, 24-28.01.2005, sesja II, poster 59.
 • Czembor J.H., Arseniuk E.  2005.  Hodowla odpornościowa pszenicy i jęczmienia dla potrzeb rolnictwa niskonakładowego i ekologicznego.  Konferencja zimowa hodowców pszenicy,  pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy “Nauka dla Hodowli Zbóż”,  Zakopane, 24-28.01.2005, sesja I.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2005.  Źródła odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę karłową w kolekcjach jęczmienia.  Konferencja zimowa hodowców pszenicy,  pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy “Nauka dla Hodowli Zbóż”, Zakopane, 24-28.01.2005, sesja III.
 • Czembor J.H., Arseniuk E.  2005.  Hodowla odpornościowa pszenicy i jęczmienia dla potrzeb rolnictwa niskonakładowego i ekologicznego.  Streszczenia z XLV Sesji Naukowej IOR, Poznań, 3-4.02.2005, str. 83-84.
 • Czembor J.H., Czembor H.J., Della A.  2005.  Barley landraces in Cyprus as source of resistance to powdery mildew.  Proceedings of XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting “Plant genetic resources of geographical and “other”islands”, Castelsardo, Włochy, 30.03 – 2.04. 2005, str. 13.
 • Czembor J.H., Czembor H.J.  2005.  The use of genetic resources for breeding for Organic Farming.  Proceedings of XVII Eucarpia Genetic Resources Section Meeting “Plant Genetic Resources of Geographical and “other”islands”, Castelsardo, Włochy, 30.03 – 2.04. 2005, str. 41.
 • Czembor J.H.  2005.  General aspects and principles of organic breeding methods according to philosophy of organic farming – on level of cell, plant and farm. Proceedings of ANFIT Meeting, Castelsardo, Włochy, 7-8.04.2005.
 • Czembor J.H., Arseniuk E.  2005.  Hodowla zbóż dla potrzeb rolnictwa ekologicznego. „Dni Otwartych Drzwi IHAR 2005”, IHAR Radzików, 21.06.2005.
 • Dostatny D. F. 2005. “Preservation of traditional species and varieties of crop plants as well as cultivation-accompanying species” HODNOTENIE GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN 25– 26.05.2005 – VÚRV Piešťany, Bratislavská.
 • Miah H., Park R., Czembor J.H.  2005.  Odporność częściowa na Puccinia hordei w polskich odmianach i rodach jęczmienia.  Konferencja zimowa hodowców pszenicy,  pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy “Nauka dla Hodowli Zbóż”, Zakopane, 24-28.01.2005, sesja II. Poster 60.
 • Solecka D., Szakiel A., Daciuk U., Kacperska A. 2005. Modifications of pectin methylesterases activity and leaf growth during acclimation and deacclimation of oilseed rape plants. II Kongres Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, Poznań 2005 Biological Lett (2005) 42:2 (Suppl), p.212.
 • Oestergard H., Loes A.K., Czembor J.H., Arseniuk E.  2005.  SUSVAR – a Cost network supporting sustainable cereal production.  Warsztat COST 860 SUSVAR, pt. “Assessment of varietal characteristics in diverse crops and low-input especially organic growing systems”, Edinburgh, UK, 3-6.07.2005.

Publikacje

 • Arseniuk E., Czembor J.H., Chudy M.  2004.  Crop Improvement Center for Sustainable Agriculture CICSA.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11. – 1.12.2004, str. 142-144.
 • Arseniuk E., Czembor J.H., Chudy M.  2004.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture – CICSA.  Book of Abstracts of First International Conference on Foliates Analysis, Bioavailability and Health, A. Brzozowska, P.M. Finglas, D. Wright, M. Araucz (wyd.), Warszawa, 11-14.02.2004, str. 248.
 • Czembor P.Cz., Czembor J.H.  2004.  DNA polymorphism among barley NIL sof cv. Pallas, carrying genes for resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei).  Journal of Applied Genetics 45(2): 183-187.
 • Czembor J.H.  2004.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture at the Plant Breeding and Acclimatization Institute – IHAR Radzików.  Book of Abstracts of First International Conference on Foliates Analysis, Bioavailability and Health, A. Brzozowska, P.M. Finglas, D. Wright, M. Araucz (wyd.), Warszawa, 11-14.02.2004,str. 244- 247.
 • Czembor J.H.  2004Hordeum spontaneum as a source of effective resistance to barley powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei).  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11 – 1.12.2004, str. 129-133.
 • Czembor J.H.  2004.  Resistance to European isolates of Blumeria graminis f. sp. hordei in selections from barley landraces collected in Nepal, India and Pakistan.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11 – 1.12.2004, str. 134-141.
 • Czembor P.Cz., Czembor J.H.  2004.  The use of bulk segregant analysis to identify a RAPD marker linked to Mla locus conferring resistance to barley powdery mildew.  Plant Breeding and Seed Science 49: 41-49.
 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2004.  Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego jęczmienia (Blumeria graminis f.sp. hordei) w Polsce w roku 1999.  Biuletyn IHAR 231: 377-386.
 • Czembor H.J., Czembor J.H.  2004.  Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego jęczmienia (Blumeria graminis f.sp. hordei) w Polsce w roku 2000.  Biuletyn IHAR 233: 107-115.
 • Gacek E., Biliński Z.R., Czembor H.J., Czembor J.H.  2004.  Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego jęczmienia (Blumeria graminis f.sp. hordei) w Polsce w latach 1993 – 1996.  Biuletyn IHAR 231: 365-376.
 • Daciuk U. 2004. Alkaloidy tropanowe – występowanie, znaczenie w medycynie, biotechnologia. Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, Instytut Biochemii. Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr hab. Wirginii Janiszowskiej.
 • Oestergard H., Loes A.K., Czembor J.H., Arseniuk E.  2004.  SUSVAR – a cost network supporting sustainable cereal production.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11– 1.12.2004, str. 145-147.

Publikacje

 • Boczkowska M., Wolko B., Dostatny D. F., 2016. Morphological, isoenzymatic and ISSRs-based description of diversity of eight sand oat (Avena strigosa Schreb.) landraces. Genet. Resour. Crop Evol.; pp. 1-14. doi:10.1007/s10722-016-0464-2.
 • Boczkowska M., Łapiński B., Kordulasińska I., Dostatny D. F., Czembor J. H. 2016. Promoting the  Use of Common Oat Genetic Resources through Diversity Analysis and Core Collection Construction. PLoS  ONE 11(12): e0167855.
 • Czembor J.H., Czembor P.Cz., Doraczyńska O., Pietrusińska A., Radecka-Janusik M. 2016. Wprowadzenie genu mlo do genomu jęczmienia ozimego. Progress in Plant Protection 56 (3): 379-387.
 • Czembor J.H., Pietrusińska A.  2016.  Transfer of the mlo gene into to the genome of winter barley well adapted to Polish environmental conditions. Cereal Research Communications.
 • Czembor J. H., Pietrusińska A., Czembor H. 2016. Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013. Biul. IHAR 280.
 • Czembor J.H. 2016.  Mlo resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley landraces collected in Yemen.  Journal of Phytopathology.
 • Dostatny D. F., 2016. Dawne ziarna mogą wrócić na polskie stoły. Gazeta Festiwalowa. Festiwal Smaku Gruczno.Podyma
 • Fikowicz-Krośko J, Smolarska A i in., 2016. First report on isolation of soft rot Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum from symptomless bittersweet nightshade occuring in rural area in Poland. DOI: http://dx.doi.org/10.4454/jpp.v99i1.3772.
 • Gryziak G., Zaczyński M., Klimont K.2016. Roślinne zasoby genetyczne i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych. Rolnictwo XXI wieku- Problemy i Wyzwania. Red: Łuczycka D. Idea Knowledge Future, Wrocław :75-83. ISBN 978-83-945311-0-2.
 • Klimont K. Bulińska- Radomska Z. Osińska A. Gryziak G. Górka J., Kraska P. 2016. Rekultywacyjna efektywność komunalnych osadów ściekowych oraz oraz wybranych gatunków roślin na bezglebowych utworach wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię pootworowej eksploatacji siarki. Biul. IHAR 278:61-71.
 • Majtkowski W., Schmidt J. 2016. Ocena przydatności polskich odmian traw kępowych do obsiewu ścieżek. Biul. IHAR 280: 87-99.
 • Majtkowski W., Balcerek M., Majtkowska G. 2016. Porównanie zawartości związków fenolowych i aktywności antyoksydacyjnej wyciągów z wybranych gatunków traw z kolekcji Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy. Biul. IHAR 280: 79-86.
 • Majtkowska G., Tomaszewski B. 2016. Ochrona różnorodności gatunkowej biocenoz łąkowych w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy. Biul. IHAR 280: 101-117.
 • Pusz W., Mascher F., Czembor E., Czembor J.H., Ogórek R. 2016. Charakterization of the relationship between wheat cultivars, Fusarium head blight and mycoflora grains. Pol. J. Environ. Stud. Vol.25 No.3.p. 1373- 1380.
 • Pietrusińska A., Czembor J.H. 2016. Pirmidyzacja genów odporności ( Pm 21+ Pm 34) jako efektywne źródło odporności na mączniaka prawdziwego ( blumeria graminis f. sp tritici) w polskich odmianach pszenic ozimych. Progress in Plant Protection (2017) 57: 41-46.
 • Tomaszewski B., Majtkowska G., Majtkowski W. 2016. Zawartość chlorofilu u wybranych ekotypów i odmian prosa rózgowatego (Panicum virgatum) w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Biul. IHAR 280: 71-77.
 • Sekutowski T. R., Karamon B., Borek R., Dostatny D. F. 2016. Wpływ czynników meteorologicznych  na plon oraz na zawartość białka i tłuszczu w nasionach dwóch odmian soi, w: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym – postęp naukowo-techniczny; Tukiendorf M., K. Szwedziak, T. Łusiak, D. Matuszek (red.) SiM z.465: 277-287.
 • Sosnowska D., Sobiczewski P., Zbytek Z., Czembor J.H. 2016. Integrowana produkcja roślin- korzyści i perspektywy. Progress in Plant Protection 56 (1): 114-119.
 • Stypa I. 2016. Irys kandydatem na listę diamentowych osiągnięć polskiej hodowli. [W:] Agroserwis. Poradnik dla producentów. Biznes-Press, Warszawa, Nr 6: 9
 • Warmbier K., Danecki L., Majtkowski W. 2016. Mechanical properties of one-layer experimental particleboards from of shoots tall wheatgrass and industrial wood particles. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 237-240. ISSN 1898-5912.

Plakaty i prezentacje

 • Czembor  J.H.  2004.  Możliwość zastosowania internetowych systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin.  Seminarium IHAR.  IHAR Radzików, 28.01.2004.Czembor J.H.  2004.  Odporność Mlo jęczmienia na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei).  Streszczenia XLIV sesji naukowej IOR, Poznań, 12-13.02.2004, str. 73.
 •  Czembor J.H.  2004.  Unikalny charakter odporności Mlo jęczmienia na mączniaka. Seminarium IHAR.  IHAR Radzików, 25.02.2004.
 • Czembor J.H.  2004.  Światowe kolekcje jęczmienia źródłem odporności na choroby. Seminarium IHAR.  IHAR Radzików, 7.04.2004.
 • Czembor J.H., Arseniuk E., Chudy M.  2004.  Crop Improvement Centre for Sustainable Agriculture at IHAR Radzików.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzikow, 28.11 – 1.12.2004, str.19- 23.
 • Czembor J.H.  2004.  Barley landraces as source of resistance to leaf rust and powdery mildew.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11 – 1.12.2004, str. 65- 73.
 • Czembor J.H.  2004.  Deployment of resistance genes to powdery mildew and leaf rust in barley cultivars grown in Poland.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11 – 1.12.2004, str. 101-109.
 • Czembor J.H.  2004.  Resistance of cereals to biotic stresses – challenges and the future.  Proceedings of “Resistance of cereals to biotic stresses”, IHAR Radzików, 28.11 – 1.12.2004, str. 117-121.
 • Czembor H.J., Czembor J.H., Jestin L.  2004.  Odmiany miejscowe z Nepalu źródłem efektywnej odporności na europejskie izolaty mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei).  Streszczenia XLIV sesji naukowej IOR, Poznań, 12-13.02.2004, str. 307-308.

Pozostałe publikacje w ramach Obszaru tematycznego 1 Programu wieloletniego można znaleźć na stronie Programu wieloletniego IHAR-PIB.