Konferencja Naukowa „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin”, 18-21 września 2018r.

Konferencja Naukowa „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin”, 18-21 września 2018r.

W dniach 18-21 września 2018r. w Karpaczu odbyła się Konferencja Naukowa „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zorganizowana przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie. W konferencji uczestniczyli wykonawcy Obszaru I Programu Wieloletniego, szerokie grono naukowców oraz hodowców roślin.

Uczestnicy Konferencji przedstawili w formie referatów i plakatów wyniki swoich prac podczas trzech sesji plenarnych:

 • Sesja I: „Gromadzenie zasobów genowych” (9 referatów, 12 plakatów),
 • Sesja II: „Charakterystyka zmienności” (9 referatów, 17 plakaty),
 • Sesja III: „Wykorzystanie zasobów genowych w hodowli roślin i pracach badawczych” (9 referatów, 12 plakatów).
 • Sesja IV: „Panel dyskusyjny – Plan działania na rzecz zasobów genowych roślin”

Ostatniego dnia konferencji tj. 21 września 2018r. odbył się Panel Dyskusyjny dotyczący Planu działań na rzecz zasobów genowych roślin (Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych po roku 2020 oraz nowego Programu Wieloletniego po roku 2020).

Streszczenia referatów i posterów zostały opublikowane w Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Nr 283/2018

Sesje referatowe:

Sesja I: „Gromadzenie zasobów genowych”
 • Jerzy Czembor, Grzegorz Gryziak, Marcin Zaczyński, Sylwia Włodarczyk, Wiesław Podyma (IHAR-PIB Radzików) „Gromadzenie i zachowanie zasobów genowych roślin użytkowych w Polsce 2015-2017”
 • Włodzimierz Majtkowski (IHAR-PIB Bydgoszcz) „Ewolucja priorytetów gromadzenia i zachowania zasobów genowych traw przez Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy w latach 1971 – 2017”
 • Marcin Beza (LBG Kostrzyca) „Działalność Leśnego Banku Genów Kostrzyca w zakresie zachowania leśnych zasobów genowych
 • Jerzy Lisek (IO Skierniewice) „Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa”
 • Grzegorz Hodun, Małgorzata Hodun (IO Skierniewice) „Dawne odmiany jabłoni w zachodniej części województwa wielkopolskiego – ekspedycje i ochrona pozyskanych genotypów”
 • Denise Fu Dostatny, Grzegorz Kloc (IHAR-PIB Radzików) „Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych
 • Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska (UP Poznań) „Gromadzenie zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach środowiskowych Polski”
 • Paweł Chmielarz, Jan Suszka, Barbara Bujarska-Borkowska, Andrzej Lewandowski, Mikołaj Wawrzyniak, Szymon Kotlarski, Teresa Hazubska-Przybył, Monika Litkowiec, Beata Plitta-Michalak, Marcin Michalak (ID-PAN Kórnik) „Możliwości gromadzenia leśnych zasobów genowych w warunkach ex situ
 • Andrzej Lewandowski, Błażej Wójkiewicz, Monika Litkowiec (ID-PAN Kórnik) „Pilna potrzeba ochrony zasobów genowych topoli czarnej (Populus nigra L.) w Polsce”
Sesja II: „Charakterystyka zmienności”
 • Wojciech Święcicki, Zygmunt Kaczmarek, Magdalena Kroc, Wojciech Rybiński, Paulina Wilczura (IGR-PAN Poznań), Paweł Barzyk (PHR Wiatrowo) „Charakterystyka zmienności w kolekcji rodzaju Pisum i Lupinus – wybrane wyniki”
 • Wojciech Rybiński (IGR-PAN Poznań), Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka-Korbas (IHAR Poznań), Jan Bocianowski (UP Poznań) „Rodzaj Lathyrus – ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych”
 • Maja Boczkowska (PAN OB-CZRB Powsin), Katarzyna Bączek, Anna Pawełczak, Olga Kosakowska, Zenon Węglarz (SGGW Warszawa) „Różnorodność genetyczna populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) ze stanowisk naturalnych w Polsce”
 • Adam Matkowski, Sylwester Ślusarczyk, Joanna Jaśpińska (UM Wrocław), Łukasz Pecio, Anna Stochmal (IUNG-PIB Puławy), Elvira Gille (BRC Rumunia) „Techniki metabolomiczne, oparte na LC-MS i NMR, w badaniach zmienności i różnorodności fitochemicznej roślin – na przykładzie roślin leczniczych”
 • Błażej Wójkiewicz, Monika Litkowiec, Witold Wachowiak, Andrzej Lewandowski (ID-PAN Kórnik) „Ocena poziomu zmienności genetycznej naturalnego odnowienia topoli czarnej (Populus nigra L.)”
 • Anna Pasławska, Magdalena Chudzińska, Małgorzata Pałucka, Czesław Kozioł (LBG Kostrzyca), Monika Litkowiec, Andrzej Lewandowski (ID-PAN Kórnik) „Wyniki wstępnych badań nad zmiennością genetyczną oraz zróżnicowaniem genetycznym pomiędzy populacjami wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w Polsce
 • Teresa Doroszewska, Anna Trojak-Goluch, Anna Depta, Karolina Kursa (IUNiG-PIB Puławy) „Ocena reakcji odmian uprawnych i gatunków rodzaju Nicotiana na Tobacco mosaic virus oraz detekcja genu N warunkującego odporność typu nadwrażliwości”
 • Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Sebastian Gasparis, Wacław Orczyk, Anna Nadolska-Orczyk (IHAR-PIB Radzików) „Klasyfikacja podjednostek gluteninowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego”
 • Mateusz Przyborowski, Sebastian Gasparis, Maciej Kała, Wacław Orczyk, Anna Nadolska-Orczyk (IHAR-PIB Radzików) „Frekwencja alleli puroindolinowych w odmianach miejscowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) zdeponowanych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych”
Sesja III: „Wykorzystanie zasobów genowych w hodowli roślin i pracach badawczych”
Sesja IV: „Panel dyskusyjny – Plan działania na rzecz zasobów genowych roślin”

Sesje plakatowe

Sesja I: „Gromadzenie zasobów genowych”
 1. Buńkowska A. „Kolekcje ozdobnych roślin cebulowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie
 2. Pelc M. „Prowadzenie regeneracji zasobów genowych traw w trzyleciu w ramach Programu Wieloletniego 1.2 MRiRW, IHAR-PIB w ZDOO w Lisewie
 3. Tomaszewski B. „Chronione i zagrożone gatunki w kolekcji roślin łąkowo-pastwiskowych w Ogrodzie Botanicznym KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy
 4. Jaskulska J., Kazimierczak-Grygiel E., Kolasińska A. „Gromadzenie zasobów genowych roślin rzadkich i zagrożonych oraz CITES w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu”
 5. Woliński K., Niedzielski M., Podyma W. „Ocena zawartości cukrów w pąkach spoczynkowych historycznych odmian jabłoni, zamrażanych w ciekłym azocie
 6. Skomra U. „Kolekcja rodzaju Humulus w IUNG-PIB w Puławach
 7. Silska G., Bocianowski J. „Charakterystyka i waloryzacja cech morfologicznych, biologicznych i plonu nasion 23 obiektów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.)
 8. Kużdowicz K. „Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka (B. vulgaris L.)
 9. Michałowska D., Przewodowska A., Piskorz J., Buryło P. „Polskie odmiany ziemniaka w Banku Genów in vitrow Boninie.
 10. Piskorz J., Przewodowska A., Michałowska D., Treder K. „Identyfikacja odmian w kolekcji polowej ziemniaka tetraploidalnego
 11. Gryziak G. „Żywotność obiektów przechowywanych w KCRZG IHAR–PIB
 12. Dostatny D. F., Kloc G., Podyma W., Hodun G. „Rola wyjazdów kolekcyjnych w gromadzeniu zasobów genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych”
Sesja II: „Charakterystyka zmienności”
 1. Wasilewicz-Flis I., Smyda-Dajmund P., Strzelczyk-Żyta D. „Obiekty kolekcyjne diploidalnego ziemniaka źródłem odporności na patogeny ziemniaka
 2. Depta A., Olszak–Przybyś H., Czubacka A. „Ocena podatności odmian tytoniu uprawnego (Nicotiana tabacum) na wirusa Y ziemniaka w warunkach polowych.
 3. Czubacka A., Depta A., Doroszewska T. „Odmiany orientalne w krajowej kolekcji tytoniu uprawnego
 4. Bączek K., Kosakowska O., Pióro-Jabrucka E., Pawełczak A., Węglarz Z. „Zróżnicowanie dziko rosnących w Polsce populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.)
 5. Bilińska E., Gryszczyńska A., Łowicki Z., Forycka A., Zalińska H., Buchwald W. „Zmiany zawartości związków biologicznie czynnych w zielu różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) w okresie wegetacji
 6. Forycka A., Adamczak A., Opala B., Kitkowska S., Buchwald W. „Zmienność fitochemiczna kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench na tle warunków siedliskowych
 7. Nowosad K., Bocianowski J., Szajsner H., Koszelnik-Leszek A. „Ogólna charakterystyka wybranych ekotypów Silene vulgaris
 8. Schmidt J. „Ocena zróżnicowania populacji koniczyn rozłogowych (Trifolium repens i T. fragiferum) na przykładzie wybranych obiektów zgromadzonych w przechowalni długoterminowej KCRZG w Radzikowie
 9. Miler N., Woźny A. „Wykorzystanie systemu markerów genetycznych SCoT w charakterystyce zmienności genetycznej chryzantem
 10. Noceń J., Smolińska K., Czembor J. H. „Klasyfikacja taksonomiczna akcesji pochodzących z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – porównanie metod molekularnych
 11. Targońska-Karasek M., Rakoczy-Trojanowska M. „Ocena zróżnicowania genetycznego zasobów kolekcji żyta na podstawie markerów molekularnych”
 12. Puchta M., Bolc P., Czembor J. H., Piechota U. „Optymalizacja metody ddRadSeq dla roślin z rodzaju Hordeum sp. oraz Zea sp.
 13. Prażak R., Kociuba W., Segit Z., Kramek A. „Ocena tolerancji wybranych genotypów jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na stres solny
 14. Kramek A., Kociuba W., Gawroński J. „Wartość nowych odmian pszenżyta ozimego w porównaniu do regenerowanych materiałów kolekcyjnych
 15. Święcicki W., Nawrot Cz. „Groch mniej znany – zmienność monogeniczna w kolekcji
 16. Górny A. G., Ratajczak D., Gawłowska M., Święcicki W.K. „Ocena zmienności i selekcja dawców fizjologicznej efektywności i tolerancji stresu w krajowej kolekcji grochu”
 17. Wawer A., Boros L. „Analiza składowych głównych parametrów technologicznych nasion populacji fasoli zwyczajnej /Ph.vulgaris L./ z KCRZG w IHAR-PIB w Radzikowie
Sesja III: „Wykorzystanie zasobów genowych w hodowli roślin i pracach badawczych”
 1. Koziara M., Skomra U. „Wpływ terminu zbioru i warunków przechowywania na zawartość olejków eterycznych w szyszkach różnych odmian chmielu”
 2. Koziara M., Skomra U. „Stabilność kwasów goryczkowych chmielu w zależności od odmiany, stopnia dojrzałości oraz warunków przechowywania szyszek”
 3. Kaźmińska K., Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., Bartoszewski G. „Zmienność i mapowanie wybranych cech ilościowych związanych z parametrami owoców oraz plonem dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)
 4. Kosakowska O., Bączek K., Czupa W., Węglarz Z. „Określenie potencjału użytkowego dzikiej marchwi (Daucus carota L. ssp.carota)
 5. Nowaczyk P., Nowaczyk L. „Wykorzystanie allelaS Capsicum spp. w badaniach genetycznych i w tworzeniu oryginalnego surowca przetwórczego
 6. Pietrusińska A., Gryziak G., Smolińska K., Osińska A., Zaczyński M., Żurek M. „Poszukiwanie źródeł odporności na stresy biotyczne w dawnych odmianach i populacjach miejscowych pszenic i pszenżyta”
 7. Czembor J. H., Pietrusińska A., Czembor H. J. „Zasoby genowe jęczmienia w hodowli roślin i pracach badawczych 1998 – 2018”
 8. Słowacki P., Czembor P. C., Czembor J. H. „Mapowanie genu odporności linii PH873-2 jęczmienia jarego na rdzę karłową (Puccinia hordei)”
 9. Nowosad K., Bujak H, „Genotypowanie kukurydzy z wykorzystaniem markerów KASP”
 10. Czembor E., Puchta M., Piechota U., Czembor J. H. „Wpływ zróżnicowania genetycznego w kolekcji współczesnych i historycznych linii wsobnych kukurydzy na rozwój fuzariozy kolb powodowanej przez Fusarium verticillioides i zdolność do akumulacji fumonizyn
 11. Kużdowicz K., Sitarski A., Skibowska B. „Poszukiwanie źródeł odporności na choroby i czynniki abiotyczne w zasobach genowych buraka cukrowego
 12. Martin Gálik „The exploitation of fuit trees genetic resources in the agroforestry