Zachowanie in situ

Zachowanie Roślinnych Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa in situ

Działania w zakresie zachowania zasobów genowych in situ to:

  • badanie i inwentaryzacja zasobów genetycznych,
  • rozwój i wzmocnienie systemów monitorowania i ochrony różnorodności genetycznej i minimalizacji erozji genetycznej
  • wsparcie dla zachowania w gospodarstwach rolnych i dla zwiększania wartości zasobów genetycznych,
  • pomoc rolnikom w sytuacjach klęsk żywiołowych w celu przywracanie systemów upraw,
  • promowanie ochrony in situ dzikich gatunków pokrewnych i dzikich gatunków jadalnych,
  • podnoszenie i wzmacnianie świadomości społecznej na temat znaczenia roślinnych GRFA.

Materiały informacyjne

Ostoje agrobioróżnorodności

W ostatnich latach rozpoczęto tworzenie ostoi agrobioróżnorodności. Przykładem jest ostoja Niecki Nidziańskiej. Zabezpieczono tam pulę genową gatunków chwastów polnych a zarazem upraw tradycyjnych. Poza działaniem zachowawczym „modelowa ostoja” może służyć dydaktyce – zapoznawać się z nią mogą osoby odwiedzające te tereny: uczniowie szkół, studenci, turyści z kraju oraz z zagranicy. Rolnicy biorący udział w projekcie zostali przeszkoleni w celu kontynuowania podjętych działań w ramach projektu i mogą udostępniać swoje pola do oglądania, a odwiedzający mogą się przekonać, że „dobry produkt” ekologiczny jest odpowiednikiem właściwego sposobu prowadzenia rolnictwa ekologicznego.