Działania upowszechnieniowe w ramach prowadzonych kolekcji

Działania upowszechnieniowe w ramach prowadzonych kolekcji

W ramach prowadzonych kolekcji kuratorzy prowadzili następujące działania na rzecz upowszechnienia prac i badań:

IWNiRZ – PIB

  • Na Krajowych Dniach Pola w Sielinku od 3 do 5 czerwca 2023 roku prezentowane były poletka demonstracyjne z wybranymi odmianami lnu i konopi włóknistych. Na stoisku wyeksponowano również nasiona różnych odmian lnu i konopi. Dodatkowo w dniu 5 czerwca 2023 roku zorganizowane i przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży ze szkół rolniczych pt. „Rozpoznawanie roślin zielarskich”.
  • Prace i badania prowadzone w ramach kolekcji roślin zielarskich zaprezentowane zostały w formie referatu na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie Ogrody Botaniczne i Arboreta w XXI wieku – wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju” organizowanej w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w dniach 14-16 czerwca 2023 roku w Rogowie k. Łodzi. Wystąpienie dotyczyło popularyzacji badań i ochrony ex situ prowadzonej w Programie Ochrony Zasobów Roślin Użytkowych. Przedstawiono różne formy udostępniania informacji na temat prowadzonych badań ex situ oraz wykorzystania materiałów z prowadzonej kolekcji do rozpowszechniania informacji o ochronie zasobów genowych roślin zielarskich.

SGGW

  • W dniach 21-22 czerwca 2023 roku pracownicy Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie (m.in. dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW, dr hab. Olga Kosakowska, dr Ewelina Pióro-Jabrucka) wzięli udział w krajowej konferencji naukowej pt. „Przyjazne środowisku ogrodnictwo w życiu współczesnego człowieka”. Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Przedstawiono jeden referat i 2 postery obejmujące wyniki badań przeprowadzonych na obiektach zgromadzonych w ubiegłych latach i utrzymywanych w kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych, w tym przyprawowych, tj. na rożeńcu górskim i saposznikowi rozłożystej.
  • W dniach 2, 5, 9 i 12 czerwca 2023 roku w kolekcji roślin leczniczych i aromatycznych (w tym przyprawowych) na polu doświadczalnym Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych w Wilanowie zrealizowano zajęcia dydaktyczne dla następujących grup studentów odbywających kształcenie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: studentów programu Erasmus+ (przedmiot Medicinal and aromatic plants); studentów kierunku Organic Agriculture and Food Production (przedmiot Herbs in organic farming); studentów kierunku Ogrodnictwo (przedmiot Dziko rosnące rośliny lecznicze i aromatyczne); studenci kierunku Ogrodnictwo Miejskie i Arborystyka (przedmiot Użytkowe aspekty warzyw i ziół w przestrzeni miejskiej).
  • W semestrze letnim 2022/2023 roku przeprowadzono także wykłady dla studentów studiów magisterskich kierunku Ogrodnictwo (Wydział Ogrodniczy SGGW) w ramach przedmiotu „Ogrodnictwo zrównoważone”, na temat zachowania i ochrony zasobów genowych roślin leczniczych i aromatycznych oraz zagrożeń dla tej grupy roślin. Studentom przedstawiono działalność organizacji zajmujących się ochroną różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie.

IUNG – PIB

  • W dniach od 29 maja do 22 czerwca 2023 roku w ramach współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach zorganizowane zostały praktyki dla uczniów tej szkoły w IUNG-PIB. Uczniowie zostali zapoznani z pracami wykonywanymi w kolekcji tytoniu, jak również ze standardami prowadzenia i utrzymywania kolekcji. Ponadto zyskali wiedzę o celach utrzymywania roślinnych zasobów genowych oraz dowiedzieli się, jakie obiekty należą do kolekcji rodzaju Nicotiana.