Niecka Nidziańska

Niecka Nidziańska– Modelowa ostoja agrobioróżnorodności

Projekt z dotacji EkoFunduszu (nr umowy 1374/450/IV/07, z dnia 31.10.07) i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Polski Południowej – Niecki Nidziańskiej i okolic w obrębie Województwa Świętokrzyskiego. Ostoja znajdzie się w następujących powiatach: buski i pińczowski.

Cele projektu:

Zabezpieczenie i ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków chwastów polnych w utworzonej modelowej „ostoi agrobioróżnorodności”; opracowanie metod ochrony agrobioróżnorodności; propagowanie idei zachowania wszystkich elementów krajobrazu rolniczego.

Opis projektu:

Priorytetem projektu jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności roślin uprawnych (tradycyjne oraz stare odmiany), oraz gatunków im towarzyszących, w ekosystemach rolniczych, na przykładzie utworzonej modelowej „ostoi agrobioróżnorodności” w Niecce Nidziańskiej. Projekt będzie miał znaczenie dydaktyczne – zapoznawać się z nim będą odwiedzający „ostoję”, uczniowie i studenci oraz inne zainteresowane grupy społeczne. Społeczność rolnicza zostanie przeszkolona w celu kontynuowania podjętych działań w ramach projektu. Z związku z propagowaniem projektu będą organizowane dwa przedsięwzięcia: Festyn na terenie „Ostoi agrobioróżnorodności” oraz Konferencja w Radzikowie. Rośliny towarzyszące (chwasty) uprawom odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie: chronią wierzchnią warstwę gleby przed erozją; przyczyniają się do wzbogacenia gleby w związki azotowe i wapń; zatrzymują składniki pokarmowe w glebie. Poprzez działanie allelopatyczne mogą stymulować wzrost roślin uprawnych; wykorzystywane są jako broń biologiczna oraz jako bioindykatory; stanowią wartościową domieszkę paszową. Wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym, a także posiadają właściwości lecznicze (Blekot pospolity, Chabra bławatnego, Dymnicy pospolitej, Nawrot polny). Stwarzają korzystne warunki dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów, które hamują rozwój szkodników na polu.