Działalność statutowa

Problem 1. Tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych

Podproblem 1-1 Zboża

Temat zbiorczy 1-1-01 Pszenica

Temat: 1-1-01-4-02 Zastosowanie markerów DNA w hodowli pszenicy.
Kierownik tematu: dr Aleksandra Pietrusińska
Wykonawcy tematu: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

Temat zbiorczy 1-1-03 Pszenżyto

Temat: 1-1-03-1-02 Przenoszenie z żyta do pszenżyta efektów heterozji i przywracania płodności męskiej w systemie CMS Pampa.
Kierownik tematu: dr Bogusław Łapiński

 

Temat: 1-1-03-1-03 Wykorzystanie genomu D pszenicy do poprawienia wskaźników efektywności pobierania i wykorzystania azotu i fosforu przez pszenżyto heksaploidalne.
Kierownik tematu: dr Zbigniew Rybka (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin IHAR-PIB)
Wykonawcy tematu: dr Bogusław Łapiński

Temat zbiorczy 1-1-04 Jęczmień

Temat: 1-1-04-3-02 Poznanie potencjału chorobotwórczego najważniejszych patogenów jęczmienia i wykorzystanie odporności genetycznej w ich zwalczaniu.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

Temat zbiorczy 1-5-02 Rośliny wiechlinowate

Temat: 1-5-02-3-02 Badanie zmienności cech wybranych gatunków wieloletnich traw typu C4 fotosyntezy dla upraw energetycznych w Polsce.
Kierownik tematu: dr Bartosz Tomaszewski (Ogród Botaniczny KCRZG IHAR-PIB)
Wykonawcy tematu: dr Włodzimierz Majtkowski (Ogród Botaniczny KCRZG IHAR-PIB)

Temat zbiorczy 1-5-03 Rośliny rekultywacyjne i alternatywne

Temat: 1-5-03-2-01 Badanie rozwoju roślinności  na terenach zdewastowanych.
Kierownik tematu: dr Krzysztof Klimont
Wykonawcy tematu: mgr inż. Piotr Bajor