System informacyjny EGISET

System informacyjny EGISET:

 • umożliwia i usprawnia dystrybucję obiektów poprzez elektroniczny system zamówień obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej; elektroniczna akceptacje SMTA przez kliknięcie, eliminuje konieczność przesyłania dwóch egzemplarzy ręcznie podpisanych umów. Dla kolekcji utrzymywanych poza centralną przechowalnią, zamówienia składane przez stronę internetową, trafiają do realizacji bezpośrednio do kuratora; wszystkie zrealizowane zamówienia oraz kopie SMTA są gromadzone w systemie EGISET,
 • usprawnia aktualizowanie danych o kolekcjach zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych. Kuratorzy kolekcji za pośrednictwem przeglądarki internetowej mają dostęp do danych paszportowych i charakterystyki i oceny obiektów, mogą dodawać, usuwać i poprawiać informację o obiektach powierzonych im kolekcji,
 • umożliwia gromadzenie i zarządzanie danymi obiektów długoterminowej przechowalni. W systemie EGISET zapisywane są dane o czystości, żywotności, przebiegu suszenia, miejscu przechowywania, wyniki testów kiełkowania oraz czasie i ilości cyklów regeneracji i rozmnożeń,
 • gromadzi dane o ekspedycjach prowadzonych przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i kuratorów. Zapisywane są informacje o zebranych obiektach, dokładna charakterystyka miejsc zbioru i zebranego materiału,
 • gromadzi dane paszportowe, charakterystyki i oceny prowadzonej dla obiektów Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych oraz dokumenty (wyniki badań, publikacje i fotografie obiektów kolekcyjnych). Dane są dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://egiset.ihar.edu.pl/ oraz dane o kolekcjach zbiorów herbarium (kolekcje: archiwalna i referencyjna nasion, kłosów i arkuszy zielnikowych),
 • umożliwia eksport danych paszportowych oraz danych charakterystyki i oceny do pliku arkusza kalkulacyjnego w celu analizy danych.

W ramach funkcjonowania systemu EGISET wdrożono elektroniczny sposób dystrybucji materiałów genetycznych z długoterminowej przechowalni i innych kolekcji ex situ.

Użytkowników można podzielić na dwie grupy:

 1. Dostarczyciele danych
  1. Pracownicy KCRZG wprowadzający dane taksonomiczne, dane ekspedycyjne, wyniki testów kiełkowań, dane dostępności obiektów, dane o obiektach herbarium, dane o miejscu i sposobie przechowywania, dane występowania roślin segetalnych, fotografie i dokumenty powiązane z obiektami
  2. Kuratorzy poszczególnych kolekcji wprowadzający dane paszportowe oraz dane charakterystyki i oceny dla poszczególnych obiektów.
 2. Użytkownicy końcowi
  1. Naukowcy zainteresowani danymi o obiektach a także samymi obiektami wykorzystywanymi w badaniach
  2. Hodowcy poszukujący nowych źródeł odporności i cech jakościowych
  3. Producenci rolni zainteresowani obiektami polecanymi do rolnictwa ekologicznego
  4. Hobbyści poszukujący starych i lokalnych odmian roślin uprawnych
  5. Uczelnie i szkoły wykorzystujące obiekty do celów edukacyjnych
  6. Inne instytucje takie jak ogrody botaniczne, muzea, skanseny, organizacje samorządowe zajmujące się szeroko pojętą bioróżnorodnością

Dane gromadzone i udostępniane w EGISET można podzielić na grupy. Najważniejsze z nich opisano poniżej

 1. Dane paszportowe
  Każdy obiekt przechowywany długoterminowo opisywany jest podstawowym zestawem informacji nazywanym danymi paszportowymi. W europejskich bankach genów przyjęto wspólny standard danych paszportowych Multi-Crop Passport Descriptors (MCPD) zaproponowany FAO, szczegóły dostępne na stronie http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/_migrated/uploads/tx_news/FAO_IPGRI_Multi-Crop_Passport_Descriptors__MCPD__124_01.pdf. Z danych paszportowych użytkownicy mogą dowiedzieć się m.in o:
 • Nazwie obiektu
 • Nazwie gatunkowej lub rodzajowej
 • Kraju pochodzenia
 • Dacie włączenia do kolekcji
 • Typie obiektu (odmiana hodowlana, odmiana miejscowa, roślina dzikorosnąca, linia hodowlana)
 • Typie kolekcji (kolekcja nasienna, kolekcja polowa, kolekcja in vitro)
 • Dostępności obiektu
 • Szczegółowy opis

Dane paszportowe są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet i są udostępnianie nieodpłatnie. Poruszanie się po danych paszportowych ułatwia wyszukiwarka zaopatrzona w szereg filtrów. Możliwe jest też wyeksportowanie danych do plików arkusza kalkulacyjnego. Instrukcje obsługi oraz przykłady użycia wyszukiwarki zamieszczono na stronie http://kcrzg.ihar.edu.pl/baza_kcrzg.php

 1. Dane charakterystyki i oceny.

KCRZG udostępnia dane oceny dla 32 gatunków roślin i liczba ta stale jest zwiększana. Dla każdego z gatunków utworzono listę deskryptorów.  Dane charakterystyki i oceny są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet i są udostępnianie nieodpłatnie  Poruszanie się po danych paszportowych ułatwia wyszukiwarka zaopatrzona w szereg filtrów. Możliwe jest też wyeksportowanie danych do plików arkusza kalkulacyjnego.

 1. Fotografie i dokumenty
  W celu lepszej ilustracji charakterystyki roślin do obiektów dołączane są fotografie nasion, kłosów i całych roślin. Dokumenty dołączane do obiektów zawierają dodatkowe informacje, których zakres wykracza poza dane paszportowe czy charakterystykę i ocenę.

Pozostałe dane gromadzone w systemie nie są dostępne dla użytkowników końcowych i wykorzystywane są jedynie przez pracowników KCRZG i kuratorów. Dane te obejmują:

 • Listę zamówień i dystrybuowanych materiałów
 • Wyniki kiełkowania nasion poszczególnych obiektów
 • Rejestr suszarni z informacją i wilgotności początkowej i końcowej nasion
 • Rejestr ekspedycji z podziałem na miejsca zbioru i zebrane próbki
 • Rejestr herbarium zawierający dokładny opis obiektów i typ kolekcji
 • Cyfrowe Repozytorium dokumentów dotyczących zasobów genowych
 • Listę pracowników i kuratorów z podziałem na zadania

System informacyjny EGISET, prócz informacji o zasobach Krajowego Programu Zasobów Genowych Roślin Użytkowych obsługuje dwie dodatkowe bazy dostępne on-line

 1. Centralna baza danych Secale – Utworzenie bazy Secale było wspierane przez IPGRI w projekcie LOA 94/172 „Updating of European Secale Database”, dziś wsparcie merytoryczne zapewnia European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR). Baza danych zawiera informacje o obiektach dostępnych w europejskich bankach genów. Udostępniamy dane paszportowe o 15 620 obiektach przechowywanych w 40 europejskich instytucjach. Dla części obiektów udostępniane są dane charakterystyki i oceny. Baza jest dostępna pod adresem: http://secale.ihar.edu.pl

Baza rozmieszczenia roślin segetalnych – http://segetalne.ihar.edu.pl