Secale Database structure

Struktura bazy Secale Dane paszportowe prezenetowane są w formacie zgodnym z FAO/IPGRI multi-crop passport descriptors (MCPD) opublikowanych w 2001 roku. Wybrane deskryptory charakterystyki i oceny poszerzają opis obiektów przechowywanych w europejskich bankach genów.

 • National Inventory code (NICODE) Trzyliterowy kod kraju. Możliwe odstępstwa, jeśli zgodę wyrazi EURISCO np. NGB Przykład: NLD
 • Institute code (INSTCODE) Kod instytucji (FAO) w której obiekt jest przechowywany Przykład: NLD037
 • Accession number (ACCENUMB) Numer pozwalający na identyfikację obiektu banku genów i jest przydzielany w momencie włączenia obiektu do kolekcji Przykład: CGN00254
 • Collecting number (COLLNUMB) Numer nadany przez osobę zbierającą próbkę, zazwyczaj składający się z nazwiska bądź inicjałów zbierającego + numer kolejny. Ten numer jest ważny dla identyfikacji duplikatów przechowywanych w różnych kolekcjach Przykład: FA90-110
 • Collecting institute code (COLLCODE) Kod instytucji która zebrała obiekt. Przykład: NLD037
 • Genus (GENUS) Nazwa rodzajowa (łacińska) pisana z dużej litery Przykład: Allium
 • Species (SPECIES) Nazwa gatunkowa (łacińska) pisany małymi literami. Dopuszczalne jest wpisanie skrótu: ‘sp.’ Przykład: paniculatum
 • Species authority (SPAUTHOR) Autor oznaczenia gatunku Przykład: L.
 • Subtaxa (SUBTAXA) Dokładniejsze oznaczenie taksonomiczne. Dopuszczalne są następujące skróty: ‘subsp.’ (dla pdogatunku); ‘convar.’ (dla grupy odmian); ‘var.’ (dla odmiany); ‘f.’ (dla formy) Przykład: subsp. fuscum
 • Subtaxa authority (SUBTAUTHOR) Autor najdokładniejszego oznaczenia taksonomicznego Przykład: (Waldst. et Kit.) Arc.
 • Common crop name (CROPNAME) Potoczna nazwa rośliny, preferowany język angielski. Przykład: malting barley Przykład: cauliflower
 • Accession name (ACCENAME) Nazwa hodowlana lub inna przypisana do obiektu pisana z wielkiej litery. Jeśli istnieje więcej nazw to kolejne oddzielane są średnikiem bez spacji. Przykład: Rheinische Vorgebirgstrauben;Emma;Avlon
 • Acquisition date (ACQDATE) Data, w formacie YYYYMMDD, włączenia obiektu do kolekcji . Brakujące dane (MM lub DD) powinny być zastąpione myślnikiem. Należy pamiętać o zerach (trzeci styczeń=0103). Przykład: 1968—- Przykład: 20020620
 • Country of origin (ORIGCTY) Trzyliterowy kod kraju w którym obiekt został zebrany. Example: NLD
 • Location of collecting site (COLLSITE) Dokładniejsza informacja o miejscu zbioru Przykład: 7 km south of Curitiba in the state of Parana
 • Latitude of collecting site (LATITUDE) Szerokość geograficzna w formacie stopnie (2 cyfry) minuty (2 cyfry) i sekundy (2 cyfry) po których następuje N (Północna) lub S (Południowa). Każda brakująca cyfra (minut lub sekund) powinna być zaznaczona myślnikiem. Należy pamiętać o zerach (trzy stopnie, dwie minuty, jedna sekunda szerokości południowej=030201S) Przykład: 10—-S Przykład: 011530N Przykład: 4531–S
 • Longitude of collecting site (LONGITUDE) Długość geograficzna w formacie (3 cyfry), minuty (2 cyfry), i sekundy (2 cyfry) po których następuje E (Wschodnia) lub W (Zachodnia). Każda brakująca cyfra (minut lub sekund) powinna być zaznaczona myślnikiem. Należy pamiętać o zerach (trzy stopnie, dwie minuty, jedna sekunda długości zachodniej=0030201W) Przykład: 0762510W Przykład: 076—-W
 • Elevation of collecting site (ELEVATION) Wysokość nad poziomem morza (n.p.m.). Liczby ujemne są dozwolone Przykład: 763
 • Collecting date of sample (COLLDATE) Data zbioru próbki w formacie YYYYMMDD. Brakujące dane (MM lub DD) powinny być zastąpione myślnikiem. Należy pamiętać o zerach (trzeci styczeń=0103). Przykład: 1968—- Przykład: 20020620
 • Breeding institute code (BREDCODE) Kod instytucji (FAO) będącej hodowcą obiektu. Przykład: POL031
 • Biological status of accession (SAMPSTAT) Schemat kodowania może być używany na dwóch stopniach dokładności. Ogólny (100, 200, 300, 400) lub szczegółowy (1120, 120 etc.). 100) Wild (Dzikorosnący) 110) Natural (Naturalnie) 120) Semi-natural/Wild (Pólnaturalnie) 200) Weedy (Trawiasty) 300) Traditional cultivar/landrace (Odmiana miejscowa) 400) Breeding/research material (Materiał hodowlany lub badawczy) 410) Breeder’s line (Linia hodowlana) 411) Synthetic population 412) Hybryd (hybrydyda) 413) Founder stock/base population 414) Inbred line (parent of hybrid cultivar) (linia wsobna) 415) Segregating population 420) Mutant/genetic stock 500) Advanced/improved cultivar (odmiana hodowlana) 999) Other (Elaborate in REMARKS field) (inne)
 • Ancestral data (ANCEST) Informacja o pochodzeniu lub opis rodowy. Przykład: Hanna/7*Atlas//Turk/8*Atlas Przykład: mutation found in Hanna Przykład: selection from Irene
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC) Schemat kodowania może być używany w dwóch stopniach dokładności: Ogólny – 10, 20, 30, 40, lub szczegółowy – 11, 12 etc. 10) Wild habitat (dzikie środowisko) 11) Forest/woodland (las/teren zalesiony) 12) Shrubland (teren zakrzewiony) 13) Grassland (łąka) 14) Desert/tundra (pustynia/tundra) 15) Aquatic habitat (środowisko wodne) 20) Farm or cultivated habitat (gospodarstwo rolne/teren uprawny) 21) Field (pole) 22) Orchard (sad) 23) Backyard, kitchen or home garden (urban, peri-urban or rural) (podwórko/ogródek) 24) Fallow land (ugór) 25) Pasture (pastwisko) 26) Farm store (magazyn gospodarski) 27) Threshing floor (miejsce omłotu) 28) Park 30) Market or shop (sklep/targowisko) 40) Institute, Experimental station, Research organization, Genebank (instytut/stacja eksperymentalna/bank genów) 50) Seed company (firma nasienna) 60) Weedy, disturbed or ruderal habitat (teren zmieniony przez człowieka) 61) Roadside (przydroże) 62) Field margin (skraj pola) 99) Other (Elaborate in REMARKS field)
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Donor institute code (DONORCODE) Kod instytucji (FAO) przekazującej obiekt
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Donor accession number (DONORNUMB) Numer akcesyjny przypisany obiektowi przez dawcę Przykład: NGB1912
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Other identification (numbers) associated with the accession (OTHERNUMB) Inne numery identyfikacyjne obiektu występujące w innych kolekcjach. Należy użyć następującego kodowania: INSTCODE:ACCENUMB;INSTCODE:ACCENUMB;… INSTCODE i ACCENUMB podać zgodnie ze standardami opisanymi powyżej i rozdzielić dwukropkiem. Pary INSTCODE i ACCENUMB oddzielić średnikiem (bez spacji). Jeśli kod instytutu nie jest znany, numer akcesyjny poprzedza dwukropek. Przykład: NLD037:CGN00254 Przykład: SWE002:NGB1912;:Bra2343
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Type of germplasm storage (STORAGE) Jeśli obiekt jest przechowywany w różnorodnych warunkach należy wpisać każdy kod oddzielając je średnikiem 10) Seed collection (kolekcja nasion) 11) Short term (przechowalnia krótkoterminowa) 12) Medium term (przechowalnia średnioterminowa) 13) Long term (przechowalnia długoterminowa) 20) Field collection (kolekcja polowa) 30) In vitro collection (Slow growth) 40) Cryopreserved collection (krioprezerwacjia) 99) Other (elaborate in REMARKS field)
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Remarks (REMARKS) Dodatkowa informacja, lub opis deskryptorów o kodzie 99 i 999. Prefiks + dwukropek określa nazwę pola do którego się opis odnosi. Do oddzielania różnych opisów należy użyć średnika bez spacji. Przykład: COLLSRC:roadside
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Decoded collecting institute (COLLDESCR) Nazwa i lokalizacja instytucji która zebrała obiekt. Uzupełnianie tylko w przypadku braku danej instytucji na liście FAO Przykład: Tuinartikelen Jan van Zomeren, Arnhem, The Netherlands
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Decoded breeding institute (BREDDESCR) Nazwa i lokalizacja hodowcy. Uzupełnianie tylko w przypadku braku danej instytucji na liście FAO Przykład: CFFR from Chile
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Decoded donor institute (DONORDESCR) Nazwa i lokalizacja instytucji donora. Uzupełnianie tylko w przypadku braku danej instytucji na liście FAO Przykład: Nelly Goudwaard, Groningen, The Netherlands
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Decoded safety duplication location (DUPLDESCR) Nazwa i lokalizacja instytucji w której znajduje się duplikat bezpieczeństwa. Uzupełnianie tylko w przypadku braku danej instytucji na liście FAO Przykład: Pakhoed Freezers inc., Paramaribo, Surinam
 • Collecting/acquisition source (COLLSRC)Decoded safety duplication location (DUPLDESCR) Adres internetowy pod którym znajdują się dodatkowe informacje o obiekcie Przykład: www.cgn.wageningen-ur.nl/pgr/collection/passdeta.asp?accenumb=CGN04848

Charakterystyka i ocena Country of characterization and evaluation trzyliterowy kod ISO 3166-1   Year of characterization and evaluation Cztery cyfry, np. 1989 Growth class  1 – Ozime 2 – Jare 3 – Przewódkowe Plant – height Wysokość mierzona od ziemi do końca kłosa (wyłączając ości) przy pełnej dojrzałości  1 = dwarf                    < 50 cm  2                                50 – 70 cm 3 = short                    71 – 90 cm 4                                91 – 110 cm 5 = medium                111 – 130 cm 6                                131 – 150 cm 7 = tall                       151 – 170 cm 8                                171 – 190 cm 9= extremely tall        > 190 cm Plant – height (centimetres) Wysokość mierzona od ziemi do końca kłosa (wyłączając ości) przy pełnej dojrzałości. Wartość w centymetrach Powdery mildew resistance (Blumeria graminis) Odporność na mączniaka prawdziwego  1 = very low (very sensitive) 2 3 = low (sensitive) 4 5 = medium (medium resistant) 6 7 = high (resistant) 8 9 = very high (very resistant)   Stem rust resistance (Puccinia graminis) Odporność na rdzę źdźbłową  1 = very low (very sensitive) 2 3 = low (sensitive) 4 5 = medium (medium resistant) 6 7 = high (resistant) 8 9 = very high (very resistant)   Leaf rust/brown rust resistance (Puccinia recondita) Odporność na rdzę brunatną  1 = very low (very sensitive) 2 3 = low (sensitive) 4 5 = medium (medium resistant) 6 7 = high (resistant) 8 9 = very high (very resistant)   Fusarium head blight resistance (Fusarium graminearum) Odporność na fuzariozę kłosów  1 = very low (very sensitive) 2 3 = low (sensitive) 4 5 = medium (medium resistant) 6 7 = high (resistant) 8 9 = very high (very resistant)   Eyespot resistance (Pseudocercosporella herpotrichoides) Odporność na łamliwość źdźbła  1 = very low (very sensitive) 2 3 = low (sensitive) 4 5 = medium (medium resistant) 6 7 = high (resistant) 8 9 = very high (very resistant)   Thousand Kernel weight Masa tysiąca ziaren  1 = very small   < 20,0 g 2                     20,0 – 24,0 g 3 = small         24,1 – 28,0 g 4                     28,1 – 32,0 g 5 = medium     32,1 – 36,0 g 6                     36,1 – 40,0 g 7 = high          40,1 – 44,0 g 8                     44,1 – 48,0 g 9 = very high   > 48,0 g   Thousand Kernel weight (grams) Masa tysiąca ziaren w gramach   Grain – crude protein content Mierzone jako procent suchej masy. Nx6.25 1 = very low      < 8,0% 2 =                   8,0 – 9,0% 3 = low             9,1 – 10,0% 4 =                   10,1 – 11,0% 5 = medium      11,1 – 12,0% 6 =                   12,1 – 13,0% 7 = high            13,1 – 14,0% 8 =                   14,1 – 15,0% 9 = very high     > 15,0% Characterization and Evaluation notes dodatkowe informacje